Foto av Anders Eklöf
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20042024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Mitt grundläggande forskningsintresse rör sig kring klassrummet och vad som händer i klassrummet. Jag disputerade 2014 med av handlingen “Project work, independence and critical thinking” där jag under en tre årsperiod studerade hur ett gymnasieprogram arbetade med den dåvarande projektarbetskursen. Mina ingångar till analysen var en kombination av mikroteorier baserade på Goffman med makro teorier om risksamhälle.

Intresset för eget arbete och projektarbetet har sedan följts upp i ett forskningsprojekt kring gymnasiearbetet som ersatte det tidigare projektarbetet i och med LGY11. Projektet påbörjades 2017 och håller just nu på att avslutas och ett antal artiklar är antingen submittade eller i slutfasen av skrivandet. I projektet har vi anlagt ett interaktionistisk perspektiv och arbetat med topikanalys som metod.

Ett annat forskningsområde som jag arbetar inom rör fusk och akademiskt skrivande. Här har jag och kollegor arbetat med fokusgrupper med lärare vid olika program på högskolan för att studera hur diskursen om fusk och otillåtet samarbete konstrueras.

Ett tredje intresseområde, som starkt hakar i min grundläggande ingång rör relationell pedagogik. Jag har under 2019- 2021 deltagit i ett projekt som har kopplat samman videoanalys och relationell pedagogik i ett antal studier. Detta projekt förs inom forskarmiljön Forskning relationell pedagogik (FoRP) som leds av professor Jonas Aspelin här på Högskolan Kristianstad.

För närvarande leder jag också ett projekt som skall undersöka högskolelärares erfarenheter av digitala examinationer under pandemin. Detta är ett projekt som har fått lokala kvalitetsmedel av Högskolan Kristianstad.

Jag är ledare för forskningsgruppen forskningsgruppen AiS (Arbete i skolan) som är en del av forskningsmiljön FoRP forskningsmiljön FoRP och är även medlem i högskolans valberedning.

Undervisning

Jag undervisar i flera av programmen på lärarutbildningen. Huvudsakligen programmens senare delar där jag arbetar med examensarbeten och kurser som skall ge studenterna en vetenskaplig fördjupning innan själva examensarbetet. Förutom detta håller jag moment om kopplingen mellan yrke och vetenskap, utbildningssociologi och vetenskapligt skrivande.

Jag är programansvarig för magister- och masterprogrammen i utbildningsvetenskap och i programmet undervisar jag om metod och forskningsetik. Jag håller också kurser om video och interaktionsanalys på doktorandnivå inom programmet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anders Eklöf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler