Foto av Angerd Eilard
20042022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är universitetslektor i pedagogik och anställd vid Högskolan Kristianstad sedan höstterminen 2013, med doktorsexamen från dåvarande Malmö högskola. Min utbildningsbakgrund omfattar vidare en fil.kand. inom humaniora och en fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet.

Min avhandling (2008) lyfter ur ett utbildningssociologiskt perspektiv fram och synliggör hur identitetspolitiken, däribland ett barn(doms)perspektiv, har avspeglats och utvecklats i grundskolans läromedel under ett halvsekel. Det som skildras i barnböcker och läromedel är ofta grundat i redan väl etablerade diskurser, som därför säger en del om sin samtid och tillståndet i samhället. På detta sätt är min forskning tänkt att kunna bidra till att motverka så kallad samtidsblindhet, genom att uppmana till kritisk reflektion kring tids- och rumsspecifika strukturer och för-givet-taganden. Jag intresserar mig särskilt för hur man kan utforska förändrade eller nya framväxande hierarkier och hegemonier i samhället, främst med hjälp av diskursanalys och utgångspunkt i pedagogiska texter men också i andra samtida, exempelvis mediala, kontexter, för att kunna bidra till en utbildning som motverkar företeelser som till exempel rasism och negativa genus- och generationsmönster. Utöver text- och dokumentstudier har jag även bred erfarenhet av att arbeta med andra metoder, däribland klassrumsobservationer och fokusgruppintervjuer.

Min forskningstid ägnas för närvarande bl.a. åt att tillsammans med en kollega, som fortsättning på vårt redaktörskap för en antologi och metodbok om diskursanalys, ta fram och sammanställa en forskningsöversikt om diskursanalytisk utbildningsvetenskaplig forskning samt en efterföljande klassrumsstudie.

Övrigt

Under åren 2009–13 tjänstgjorde jag som utredare vid Skolinspektionen och var då utöver det ordinarie utredningsarbetet bland annat projektledare för en nationell kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati och värdegrund (2012) samt sak- och metodkunnig i projektledningen i en kvalitetsgranskning av läromedel (2010–11).

Undervisning

Jag undervisar på både campusförlagda och nätbaserade kurser, från grundutbildning till avancerad nivå, däribland på masterprogrammet i utbildningsvetenskap, där jag är kursansvarig för magisteruppsatskursen, och på olika lärarprogram, däribland yrkeslärarutbildningen, främst i kvalitativ metod, vetenskapsteori och läroplansteori, och som handledare av examensarbeten och magister-/masteruppsatser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Angerd Eilard är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller