Foto av Anna Smedberg Bondesson

Anna Smedberg Bondesson

docent, biträdande professor

  1997 …2024

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  År 2004 disputerade jag på en avhandling i litteraturvetenskap vid Lunds universitet: Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonst. Den prisades av Svenska Akademien 2005.

  Mitt transmediala och tvärkulturella forskningsprojekt om Selma Lagerlöfs Italien och Italiens Selma Lagerlöf resulterade i monografin Gösta Berling på La Scala. Selma Lagerlöf och Italien. För denna bok belönades jag av Svenska Akademien, den 20 december 2018.

  Här en intervju om boken på bokmässan i Göteborg 2018: https://www.youtube.com/watch?v=iZ9TaL58-dM&t=31s

  Och här ett föredrag vid Nordens litteratur i världen i Lund 2018: https://www.youtube.com/watch?v=WgUah0KOOvE&t=3s

  De senaste åren har jag alltmer dragits åt det tvärvetenskapliga, eftersom jag upplever att det oftast är i brytpunkterna, perspektivbytena och mötena mellan olika discipliner som de mest spännande gnistorna uppstår i form av nya sätt att tänka tillvaron på.

  Bland annat bedriver jag, tillsammans med min kollega Christoffer Dahl, forskning på den egna undervisningen med syfte att utveckla inte bara denna utan i förlängningen även svenskämnets i skolan. Vi har hittills producerat en artikel, "Skönlitteraturens språk. Det dubbla perspektivets möjligheter vid textanalys" (Educare 2021). Utöver det långsiktiga målet att bota såväl skolämnet som lärarutbildningsämnet svenskas inneboende schizofrena uppdelning i disciplinerna språkvetenskap och litteraturvetenskap, menar vi oss här ha funnit en högskolepedagogiskt fruktbar väg att stimulera och stärka det kritiska tänkandet i kraft av själva perspektivskiftets möjligheter till ökad metakognition och kreativa lösningar.

  Undervisning

  Innan jag kom till Kristianstad arbetade jag i åtta år som svensklektor vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet. Om mina danska erfarenheter och insikter kan man läsa i den självbiografiska essäboken Ditt språk i min mun. Grannspråkets glädje och gagn från 2014.

  Här en intervju vid bokmässan i Göteborg 2014: https://www.youtube.com/watch?v=biEvQl6OK9Y

  Nu undervisar jag i litteraturvetenskap och svenskämnets didaktik på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

  Mitt kvalitetsutvecklingsarbete har främst handlat om att stärka grannspråksdimensionen i de nordiska lärarutbildningarna. Jag är med i styrgruppen till nätverket Grannspråksdidaktik och grannspråkskommunikation i lärarutbildningen som 2016-2019 drev ett Nordplusprojekt som sammanfattades i september 2019 där jag höll följande föredrag: https://www.youtube.com/watch?v=htYnHzbm420&t=26s

  Styrgruppen håller fortsatt i årliga webinarier i det ständigt växande nätverket. https://nabosprogsdidaktik.dk/

  För tillfället är jag tillsammans med representanter från NTNU (Trondheim), HiVo (Volda), KP (Köpenhamn) med i ett projekt finansierat av A P Møller-fonden som heter Nordiska temadagar. Vi arrangerar samskandinaviska temadagar om grannspråkslitteratur ur ett hållbarhetsperspektiv. https://nordisketemadage.nu/nordiske-temadage/

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

  Externa befattningar

  svensklektor i Aalborg

  2019-jan.-012022-dec.-31

  ordförande i Lundensiska litteratursällskapet

  2019-jan.-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Anna Smedberg Bondesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller