Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20012023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Christel Persson is University Lecturer in Science education and Docent in Science education for sustainable development at Kristianstad University. Her current research focus on Earth System Science and teaching and learning in higher education.

 

Christel har jobbat inom högre utbildning i drygt 20 år och hon disputerade 2008 med avhandlingen Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser. Forskningsintresset riktar sig mot lärande i miljö för hållbar utveckling med en naturvetenskaplig utgångspunkt. Syftet med avhandlingsstudien är att belysa hur lärandet i de övergripande perspektiven miljö och hållbar utveckling tillgodoses genom lärande i naturorienterande ämnen.

Elevernas begreppsutveckling i form av ord, uttryck och spel i miljö och hållbar utveckling har varit föremål för undersökningen. Analysinstrumentet Earth System Science model (System jorden, sv. översättning) används som analysinstrument i studien.

Doktorsavhandlingen prisbelönades och utsågs till toppfavorit bland Skolportens utvalda avhandlingar avseende kvalitet och nyskapande.

Avhandlingsprojektet har följts upp genom undersökningar av hur eleverna longitudinellt, i åldern 9-15 år, utvecklar miljöbegrepp för att se samband och grundläggande sammanhang relaterade till jordens naturliga sfärer och teknosfären i NO-lärandet. Ytterligare påbyggnad på temat hållbar utveckling har resulterat i studier inom gymnasieskolan och lärarutbildningen samt i internationella samarbeten och forskningsprojekt. Forsknings- och utvecklingsprojekt pågår också inom miljö-innovation och entreprenörskap i kandidatprogrammet Miljöstrateg, vid Högskolan Kristianstad.

* Yli-Panula E, Jeronen E, Matikainen E, Persson C. (2022). Conserve My Village—Finnish, Norwegian and Swedish Students’ Valued Landscapes and Well-Being. Sustainability. 14(2):671. https://doi.org/10.3390/su14020671

* Palmberg, I., Kärkkäinen, Jeronen. E., Yli Panula, E. & Persson, C. (2019). Nordic student teachers’ views on the most efficient teaching and learning methods for species and species identification. Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 9

* Keinonen, T., Yli Panula, E., Svens, M., Vilkonis, R., Persson, C. & Palmberg, I. (2014). Environmental Issues in Media - Students’ Perceptions in Three Nordic-Baltic Countries. Journal of Teacher Education for Sustainability. vol. 16, no. 1, pp. 32-53.

* Persson, C. & Sollerhed, A-C. (2015). Lärarstudenters resonemang om hälsa och miljö inför kommande lärargärning i gymnasieskolan. Forskning om undervisning och lärande, nr 14, 41-61.

* Persson, C. (2014). Hållbar utveckling - En grupp gymnasieelevers resonemang om några livsstilsval. Nordidactica, (2014:1) s. 119-145.

I samband med högskolepedagogiskt arbete kopplade till lärande i och för miljö och hållbar utveckling var Christel drivande i arbetet med kursutvecklingen och genomförandet av den högskolepedagogiska kursen: Undervisning för hållbar utveckling.

Som excellent lärare har Christel också utvecklat konceptet ”Verksamhetsövergripande Handledarkollegium” som ett uppdrag inom den Högskolepedagogiska akademin vid lärosätet. Seminarier inom kollegiet tar exempelvis upp teman och utmaningar som att att skriva kandidatuppstaser i par och om kritiskt tänkande i högre utbildning, vilket ansvar lärare och studenter har gällande att ge och ta feed- back osv.

Forskningen med anknytning till hållbar utveckling och handledarkollegiet har i de högskolepedagogiska sammanhangen visat sig i olika konferensbidrag och publikationer:

* Persson, C., Einarson, D., & Melén, M. (2023). Educating the educators to be a driving force in higher education towards sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education24(9), 197-212. https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2022-0332

* Argento, D., Einarson, D., Mårtensson, L., Persson, C., Wendin, K. & Westergren, A. (2020).Integrating sustainability in higher education: A Swedish case. International Journal of Sustainability in Higher Education. DOI: 10.1108/IJSHE-10-2019-0292

* Persson, C., Melén, M., & Einarson, D. (2020). Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030. Högre Utbildning, 10(1), 18-24, available at: https://doi.org/10.23865/hu.v10.1949, in Swedish.

* Melén, M., Persson, C. & Einarson, D. (2020). Educate the educators in teaching and learning for sustainable development. ICED. ICED (International Consortium for Educational Development") i Zurich, Schweiz, 15-18 juni, 2020. Temat för konferensen är “The Future-Ready Graduate.”

* Persson, C. (2020). Rapport beträffande uppdraget ”Handledarkollegium” Högskolepedagogiska akademin. Högskolan Kristianstad.201123.

* Korostenski, J., Persson, C., Höglund, H-A. & Halling, A. (2015). Environmental management system at higher education accentuates education for sustainable development: Environmental management system at higher education accentuates education for sustainable development, abstract presented at 8th World Environmental Education Congress – WEEC 2015 Gothenburg, Sweden, between the 29 of June and 2 of July 2015.

Som ett ytterligare steg bidrar Christel att med sina kunskaper i miljö och hållbar utveckling nå ut bredare med läromedelsproduktion, i fortbildningssammanhang (kompetensutvecklingsdagar och skolledarkonferenser) och i egenskap av gästföreläsare vid lärosäten i Sverige, Danmark och Finland samt i kommuner (offentlig förvaltning) och i näringslivet.

I en framtida utbildning krävs det en kombination och integrering av pedagogik och ämne, tvärvetenskap mellan ämnen och tillsammans med, men också med den högskolepedagogiska dimensionen.

Som exempel kan publikationen...

* Persson, C., Andersson, H., Dahlqvist, C., Nihlgård, B. & Bramryd, T. (2019). Människa och miljö: med praktisk vägledning för projekt. Lund: Studentlitteratur.

...nämnas där ett försök görs att nischa litteratursökning, informationsvetenskap (kritisk granskning etc.) och att planera och genomföra ett miljövetenskapligt projekt med högskolepedagogiska inslag.

Christel har för den naturvetenskapliga fakultetens räkning också aktivt samarbetat med kollegor i genomförandet av fakultetsprojekt som anknyter till högskolepedagogik och utveckling av nätbaserad undervisning med fokus på studentaktiva arbetsformer.

 

Kvalifikationer

2020-2022

Biträdande handledare till doktorand Claes Dahlqvist i informationsvetenskap vid Åbo Akademi, Finland.

2019-

Förste suppleant i Fakultetsnämnden för Naturvetenskap

2018-

Medlem i den högskolepedagogiska akademin vid Högskolan Kristianstad

2018-

Ledamot i Beredningsgruppen för pedagogisk meritering (Karriärstegen), Högskolan Kristianstad

2018-2022

Ledamot i Styrgruppen för den högskolepedagogiska akademin, Högskolan Kristianstad

2018

Excellent lärare

2013

Beslut om Lärarlegitimation och utnämning till lektor i grund- och gymnasieskolan

2013

Docent i naturvetenskapernas didaktik med inriktning mot hållbar utveckling

2012-2014

Forskarhandledarutbildning, Lunds universitet

2012-2013

Vetenskaplig ledare för utvecklingsgruppen praktiskt estetiska ämnen (Idrott och hälsa, Bild och form, Musik och Pedagogiskt drama) vid Högskolan Kristianstad.

2008-2011

Akademisk ledare för kunskapsgruppen LUÄ (Lärande och Undervisning i ett Ämnesintegrerat perspektiv vid Högskolan Kristianstad)

2008-

Högskolan Kristianstad: Anställning som universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik med inriktning ämnesintegrerat lärande

2008

Fil. Dr. i naturvetenskapernas didaktik

2005

Magisterexamen i Utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik, Malmö högskola

2001-2008

Högskolan Kristianstad (anställd som adjunkt i matematik, 100%)

2001-2003

Uppdrag som inriktningsansvarig i inriktningen Barnets lärande lärarens roll med inriktning Ma/NO, inom lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad

1998-2002

Båstad kommun Gymnasium och Komvux, Vuxenutbildning (Ma, NO, miljökunskap, lärarlagsledare)

1997-1998

Höganäs kommun Ma/NO-lärare högstadium

1994-1997

Ängelholms kommun Ma/NO-lärare (bi, ke) högstadium (ämnesansvarig i kemi 1994-1997)

1993-1994

Hultsfreds kommun som NO-lärare (bi, ke, fy) högstadium (ämnesansvarig i biologi 1993-1994)

1992

Lärarexamen i matematik, kemi, biologi, fysik och teknik vid Lunds universitet

 

Samverkan

Christel deltar i olika samverkansprojekt inom offentlig och privat sektor. Strävan är utveckling av hållbara miljöbeteenden inom företag och på individuell nivå; miljöinnovationer samt entreprenöriella färdigheter i arbetslivet.

Undervisning

Christel är utbildad Matematik- och NO-lärare vid Lunds universitet. Lärarlegitimation utfärdad 2013 (Skolverket) och beslut om utnämning till lektor i grundskolan och gymnasieskolan 2013 (Skolverket).

 

Exempel på föreläsningar

Christel föreläser inom miljö och hållbar utveckling vid lärarprogrammen, miljöstrategprogrammet och VA- och kretsloppsteknikerprogrammet. Christel har genom åren också undervisat i matematikdidaktik i lärarutbildningen, t.ex. matematik ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv.

Föreläsningar med fokus på: Lärande för hållbar utveckling i förskolan och skolan

Föreläsningar på teman: Miljöpsykologi, etik och kommunikation, samhällsplanering samt arbetsmiljö och den hållbara arbetsplatsen.

Hållbar utveckling ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv

Ekologisk design för hållbar utveckling

Ekologiska levnadsvanor och hållbar konsumtion

Environmental attitudes

Ecological lifestyles and sustainable consumption

 

Student- och lärarutbyte

Christel har arbetat som lärare i grundskolan och på gymnasial vuxenutbildning mellan 1993-2001. Därefter har hon ägnat sig åt lärarutbildning och forskning. Efter att hon disputerade 2008 har hon arbetat som projektledare för ett antal utvecklings- och forskningsprojekt som fått externa och interna medel beviljade. Christel medverkar i såväl Dansk-Svenska som Finland-Svenska forsknings- och utvecklingsprojekt. Hon har exempelvis erhållit avsevärda ekonomiska medel från Svensk-Danska kulturfonden vilket möjliggjorde att grundlärarstudenter vid Hkr fick möjlighet att besöka ett lärosäte i Vordingborg, Danmark, under tre dygn och att Högskolan Kristianstad med studenter dessutom stod som värd för en grupp lärarstudenter från Vordingborg under tre hela dagar. Lärarutbildarnas lärarutbyte finansierades via Erasmus.

 

Hon är även aktiv i samverkansprojekt med omgivande samhälle såsom privata företag och offentlig förvaltning gällande hållbart miljöbeteende och utveckling av pedagogiska och digitala verktyg inom området. Flera av projekten är direkt kopplade till undervisningen vid lärosätet.

 

Läromedelsproduktion

Christels miljöintresse har resulterat i författarskap till flera läroböcker, exempelvis

Persson, C. & Persson, T. (2020). Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

I boken konkretiseras begreppet hållbar utveckling. Områden som belyses är ekosystem, kretslopp, energi, olika typer av resurser, miljöpåverkan, klimat, biologisk mångfald samt internationellt arbete. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. I boken sammanvävs naturvetenskap, samhällsplanering och samhällskunskap på ett övergripande och tvärvetenskapligt sätt. Boken vänder sig till elever i gymnasieskolan, studenter i högskoleutbildningen, samt en miljöintresserad allmänhet.

Persson, C., Andersson, H., Dahlqvist, C, Nihlgård, B. & Bramryd, T. (2019). Människa och Miljö med praktisk vägledning för projekt. Lund: Studentlitteratur.

Christel är såväl författare som redaktör till boken Människa och Miljö med praktisk vägledning för projekt och den riktar sig till studerande vid högre utbildning inom miljö- och landskapsvetenskap, skogs- och lantbruksvetenskap, ekonomi och samhällsplanering. Den riktar sig även till yrkesverksamma som arbetar praktiskt med klimat- och miljöfrågor samt Agenda 2030 inom företag, kommuner och myndigheter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Fil. Dr. i naturvetenskapernas didaktik

Tilldelningsdatum: 2008-sep.-01

Magister, Magisterexamen i Utbildningsvetenskap med inriktning mot praktisk pedagogik

Tilldelningsdatum: 2005-sep.-01

Externa befattningar

Docentur i naturvetenskapernas didaktik med inirktning hållbar utveckling, Åbo Akademi University

2013-feb.-10 → …

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christel Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller