Foto av Christina Lindh

Christina Lindh

Filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning

  20152023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  I min avhandling, I skrivandets spår. Elever skriver i SO, från 2019 intresserar jag mig för vad som utmärker skrivpraktiker i SO och hur de formas i mötet mellan skola, ämne och elev. I avhandlingen ställs frågor om vad, varför och hur elever skriver i syfte att förstå och beskriva vad som utmärker skrivande i SO-undervisningen i en åk 7. Det komplexa skrivandet undersöks utifrån en vidgad syn på skrivande och utifrån en teoretisk och analytisk förståelse av skrivandet som en social praktik. Resultatet understryker bland annat vikten av att i undervisningen använda skrivandet för att skapa utrymme för kommunikativa möten med ett ämnesinnehåll, något som begränsas av skrivandets strategiska inriktning. Möjligheter att använda skrivandet på ett sätt som inte i så hög grad begränsas av skolans mål- och resultatstyrning diskuteras. Vidare diskuteras möjligheter för hur skrivande i mötet med ett ämnesinnehåll kan öppna för ämnesfördjupning, reflektion och demokratiskt   samhällsdeltagande. 

  Det är min förhoppning att kunna inspirera studenter och yrkesverksamma lärare till att reflektera över skrivandets funktion i den egna undervisningen och att ge kompetens och redskap för att lärare i samtliga skolans ämnen ska känna trygghet i att använda skrivandets potential. 

  Mitt forskningsintresse rör skrivdidaktiska frågor, ämnesspecifikt skrivande, språk- och kunskapsutvecklande undervisning och akademiskt skrivande. Av särskilt intresse är hur elevers deltagande i olika litteracitetsaktiviteter kan bidra till ämnesfördjupning, tänkande, reflektion och demokratiskt samhällsdeltagande. För närvarande är jag involverad i forskningsprojekt som rör litteracitetspraktiker i SO samt ett projekt om strukturerat ämnesskrivande i kritisk belysning med genrepedagogisk utgångspunkt. Sedan vårterminen 2022 ingår jag i ett forskningprojekt om rektorers syn på nyutexamineade lärare, ett samarbete mellan lärarutbildningarna vid Malmö univesitet, Luns universitet och högskolan Krstianstad. Syftet är att undersöka om det finns ett glapp mellan lärarutbildning och lärares yrkespraktik.

  Undervisning

  Jag är universitetslektor och filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning. Jag är också ämneslärare i svenska, historia och geografi och har många års erfarenhet av undervisning på högstadiet. Därutöver har jag erfarenhet av undervisning utomlands, som lärare vid både svensk och internationell skola. Jag har även genomgått den statliga rektorsutbildningen och har erfarenhet av skolledarskap som rektor för en grundskola åk 4-9. 

  Min erfarenhet som lärarutbildare sträcker sig så långt tillbaka som 1999 då jag anställdes på Högskolan Kristianstad där jag under åren främst har undervisat på grund- och ämneslärarutbildningen. Under en period av fyra år ägnade jag mig åt Högskolans tredje uppgift i egenskap av programansvarig för kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare och för skolutveckling. Min erfarenhet av skolfrågor och lärarutbildning är således både gedigen och bred. Efter avslutad forskarutbildning arbetar jag företrädesvis med lärarutbildning där jag undervisar och handleder studenter på såväl grundlärarutbildningen F-3 och 4-6 som ämneslärarutbildningen 7-9. I mina arbetsuppgifter ingår även att besöka studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Att få möta och i undervisning och praktik följa studenterna på deras väg till blivande lärare är både stimulerande och lärorikt. 

  Forskning

  Mitt forskningsintresse rör skrivdidaktiska frågor, ämnesspecifikt skrivande, språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt akademiskt skrivande. Av särsilt intresse är hur elevers deltagaden i olika litteracitetsaktiviteter kan bidra till tänkande, reflektion och ämnesfördjupning.

  Forskning

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Forskarhandledningskurs, Lund University

  Tilldelningsdatum: 2021-juni-18

  Fil. Dr., I skrivandets spår. Elever skriver i SO. Akademisk avhandling i svenska med didaktisk inriktningMalmö universitet, Malmö University

  Tilldelningsdatum: 2019-okt.-11

  Examen statliga rektorsprogrammet , Linnaeus University

  Tilldelningsdatum: 2012-nov.-08

  Magister, Elevers skrivkompetens. Om hur elever på grundskolans senare år använder sin skrivkompetens i Historieundervisningen. Magisteruppsats i svenska med didaktisk inriktning. Växjö: Växjö universitet. , Växjö universitet

  Tilldelningsdatum: 2007-maj-17

  Fil. kand., Ämneslärarexamen Svenska, Historia, Geografi, Lund University

  Tilldelningsdatum: 1989-jan.-06

  Universitetsadjunkt i svenska med didaktisk inriktning, Fakulteten för lärarutbildning, , Högskolan Kristianstad

  20192020

  Projektgruppen för ansökan om examensrätt för forskarutbildning i pedagogiskt arbete, Högskolan Kristianstad

  20182019

  Doktorand i svenska med didaktisk inriktning, Fakulteten för Lärarutbildning, Institutionen för språk, medier och kommunikation, Malmö University

  20152019

  Projektansvarig Rektorskonferensen

  20102018

  Universitetsadjunkt i Svenska , Högskolan Kristianstad

  20102015

  Programansvarig kompetensutveckling och skolutveckling, Sektionen för lärande och miljö., Högskolan Kristianstad

  20102015

  Verksamhetsansvarig för Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Sektionen för lärande och miljö, , Högskolan Kristianstad

  20102015

  Representant Nordiskt utbyte i Lärarutbildningen, University College Copenhagen

  20092013

  Rektor grundskola årskurs 4-9, , Kristianstad kommun

  20082010

  Förtroendevald ordinarie ledamot Högskolestyrelsen, Högskolan Kristianstad

  20072008

  Ämnesansvarig i Svenska, institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap, Högskolan Kristianstad

  20072008

  Universitetsadjunkt i Svenska, Högskolan Kristianstad

  19992008

  Studierektor/utbildningsledare, lärarutbildningen, inriktning grundskolans senare år och gymnasieskolan inom Humaniora och Samhällsvetenskap, Högskolan Kristianstad

  20032006

  Studierektor för samordning av lärarutbildningen vid institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap, Högskolan Kristianstad

  20032006

  Ledningsgrupp, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan Kristianstad

  20032006

  Chefsutbildning, Ledarutveckling Sydost IFL, Lärosäten sydost

  2005

  Förtroendevald ordinarie ledamot i Nämnden för utbildningsvetenskap, Högskolan Kristianstad

  20022004

  Samverkansuppdrag Kristianstads kommun, Väskolan omfattning 25%, , Högskolan Kristianstad

  20012004

  Skrivpedagogisk kurs: Writing and Thinking; International Perspectives , Bard College

  2001

  Adjunkt i svenska och samhällsorienterande ämnen , Kristianstad kommun

  19891999

  Förtroendevald ordinarie ledamot Högskolestyrelsen, Högskolan Kristianstad

  2022 → …

  Universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning, Fakulteten för lärarutbildning, , Högskolan Kristianstad

  2020 → …

  Projektansvarig Läskonferens, Högskolan Kristianstad

  2015 → …

  Styrgruppen Nordiska språkpiloter, Nordiska ministerrådet

  2007 → …

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Christina Lindh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller