Foto av Christina Lindh

Christina Lindh

Filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning

  • Elmetorpsvägen 1, 15

    29188 kristianstad

    Sverige

20152022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min avhandling, I skrivandets spår. Elever skriver i SO, från 2019 intresserar jag mig för vad som utmärker skrivpraktiker i SO och hur de formas i mötet mellan skola, ämne och elev. I avhandlingen ställs frågor om vad, varför och hur elever skriver i syfte att förstå och beskriva vad som utmärker skrivande i SO-undervisningen i en åk 7. Det komplexa skrivandet undersöks utifrån en vidgad syn på skrivande och utifrån en teoretisk och analytisk förståelse av skrivandet som en social praktik. Resultatet understryker bland annat vikten av att i undervisningen använda skrivandet för att skapa utrymme för kommunikativa möten med ett ämnesinnehåll, något som begränsas av skrivandets strategiska inriktning. Möjligheter att använda skrivandet på ett sätt som inte i så hög grad begränsas av skolans mål- och resultatstyrning diskuteras. Vidare diskuteras möjligheter för hur skrivande i mötet med ett ämnesinnehåll kan öppna för ämnesfördjupning, reflektion och demokratiskt   samhällsdeltagande. 

Det är min förhoppning att kunna inspirera studenter och yrkesverksamma lärare till att reflektera över skrivandets funktion i den egna undervisningen och att ge kompetens och redskap för att lärare i samtliga skolans ämnen ska känna trygghet i att använda skrivandets potential. 

Mitt forskningsintresse rör skrivdidaktiska frågor, ämnesspecifikt skrivande, språk- och kunskapsutvecklande undervisning och akademiskt skrivande. Av särskilt intresse är hur elevers deltagande i olika litteracitetsaktiviteter kan bidra till ämnesfördjupning, tänkande, reflektion och demokratiskt samhällsdeltagande. För närvarande är jag involverad i forskningsprojekt som rör litteracitetspraktiker i SO samt ett projekt om strukturerat ämnesskrivande i kritisk belysning med genrepedagogisk utgångspunkt. Sedan vårterminen 2022 ingår jag i ett forskningprojekt om rektorers syn på nyutexamineade lärare, ett samarbete mellan lärarutbildningarna vid Malmö univesitet, Luns universitet och högskolan Krstianstad. Syftet är att undersöka om det finns ett glapp mellan lärarutbildning och lärares yrkespraktik.

Undervisning

Jag är universitetslektor och filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning. Jag är också ämneslärare i svenska, historia och geografi och har många års erfarenhet av undervisning på högstadiet. Därutöver har jag erfarenhet av undervisning utomlands, som lärare vid både svensk och internationell skola. Jag har även genomgått den statliga rektorsutbildningen och har erfarenhet av skolledarskap som rektor för en grundskola åk 4-9. 

Min erfarenhet som lärarutbildare sträcker sig så långt tillbaka som 1999 då jag anställdes på Högskolan Kristianstad där jag under åren främst har undervisat på grund- och ämneslärarutbildningen. Under en period av fyra år ägnade jag mig åt Högskolans tredje uppgift i egenskap av programansvarig för kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare och för skolutveckling. Min erfarenhet av skolfrågor och lärarutbildning är således både gedigen och bred. Efter avslutad forskarutbildning arbetar jag företrädesvis med lärarutbildning där jag undervisar och handleder studenter på såväl grundlärarutbildningen F-3 och 4-6 som ämneslärarutbildningen 7-9. I mina arbetsuppgifter ingår även att besöka studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Att få möta och i undervisning och praktik följa studenterna på deras väg till blivande lärare är både stimulerande och lärorikt. 

Forskning

Mitt forskningsintresse rör skrivdidaktiska frågor, ämnesspecifikt skrivande, språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt akademiskt skrivande. Av särsilt intresse är hur elevers deltagaden i olika litteracitetsaktiviteter kan bidra till tänkande, reflektion och ämnesfördjupning.

Forskning

Utbildning / akademisk kvalifikation

Lund University

Tilldelningsdatum: 2021-juni-18

Fil. Dr., Malmö University

Tilldelningsdatum: 2019-okt.-11

Linnéuniversitet

Tilldelningsdatum: 2012-nov.-08

Magister, Växjö University

Tilldelningsdatum: 2007-maj-17

Fil. kand., Lund University

Tilldelningsdatum: 1989-jan.-06

Högskolan Kristianstad

20192020

Högskolan Kristianstad

20182019

Malmö University

20152019

20102018

Högskolan Kristianstad

20102015

Högskolan Kristianstad

20102015

Högskolan Kristianstad

20102015

Köpenhamns professionshöjskole, Lärarudannelsen

20092013

Kristianstads kommun

20082010

Högskolan Kristianstad

20072008

Högskolan Kristianstad

20072008

Högskolan Kristianstad

19992008

Högskolan Kristianstad

20032006

Högskolan Kristianstad

20032006

Högskolan Kristianstad

20032006

Lärosäten sydost

2005

Högskolan Kristianstad

20022004

Högskolan Kristianstad

20012004

Bard University

2001

Kristianstad kommun

19891999

Högskolan Kristianstad

2022 → …

Högskolan Kristianstad

2020 → …

Högskolan Kristianstad

2015 → …

Nordiska ministerrådet

2007 → …

Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)
  • Samhällsvetenskap (5)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christina Lindh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller