Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20192024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Jag har en doktorsexamne i medicinsk vetenskap. Jag är legitimerad arbetsterpaut och har erfarenhet från kommunal vård, omsorg och rehabilitering samt projektledning.

I mitt avhandlingsarbete hade jag fokus på professioners involvering i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området åldrande och hälsa. Den äldre delen av befolkningen i Sverige och i världen förväntas öka de kommande årtiondena, medför detta ett ökat krav på vård- och omsorgssektorn. Ett sätt att minska avståndet som finns mellan forskning och praktiken är ett ökat fokus på involvering av professioner i forskningen. Avhandlingen ingick i  UserAge, som är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprogram. Det övergripande syftet i UserAge är att få ökad kunskap kring involvering av personer utanför akademin i forskning kring åldrande och hälsa från olika perspektiv, med målet att utveckla teorier och metoder för forskning och kunskapsöverföring om och med personer utanför akademin. 

Jag intresserar mig för involvering av kunskapsanvändare i forskningsprocessen med syftet att säkerställa att kunskap som skapas tillsammans är relevant för användarna, applicerbar i praktiken och hållbart inom vård och omsorg. Kunskapsanvändare kan vara alla som har ett intresse i, nytta av eller använder sig av kunskapen från forskningen, såsom äldre personer, anhöriga, professioner, beslutsfattare och andra intressenter. Med involvering menas att man aktivt deltar i en eller fler av forskningsprocessens olika steg.

Undervisning

Jag är lektor på Fakulteten för hälsovetenskap och undervisar på sjuksköterskeprogrammet och masterprogrammet i hälsovetenskap

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Involvering av yrkesverksamma i forskning inom åldrande och hälsa, Lund University

20172022

Tilldelningsdatum: 2022-apr.-01

Master, Lund University

20112016

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christine Etzerodt Laustsen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller