Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om skolsköterskans arbete med att främja skolbarns hälsa. Jag disputerade 2008 vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Mitt avhandlingsarbete handlade om skolsköterskors uppfattning om, dokumentation av samt modeller för att arbeta med att förbättra skolbarns hälsa. Jag var medlem av en tvärvetenskaplig expertgrupp som på uppdrag av Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) värderade metoder för prevention av skolbarns psykiska hälsa (2010). Jag är leg sjuksköterska sedan 1978 (Vårdhögskolan Helsingborg) och specialistutbildad barnsjuksköterska 1982 (Malmö högskola). Jag har arbetat som avdelningsföreståndare på en specialistläkarmottagning (1982-1985) samt som skolsköterska 1985-1994. Jag har arbetat som universitetsadjunkt (1994 – 2008) och universitetslektor (2008 – 2016) (Malmö högskola 2012) och biträdande professor från 2017 - ff vid Högskolan Kristianstad

Jag är redaktör för två läroböcker ”Skolsköterskans hälsofrämjande arbete” utgiven av Studentlitteratur 2019 (andra upplagan) samt ”Skolsköterskans dokumentation” utgiven av Gothia fortbildning, 2020. Jag är medlem i Forskningsmiljön CYPHiSCO.

Utbildning

Doktor i folkhälsovetenskap Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg tilldelningsdatum 8 maj 2008

Magister i Omvårdnad, Lunds universitet 1998

Vårdlärarexamen, Lunds universitet 1993

Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (barnsjuksköterska), Malmö University

Undervisning

Jag undervisar bland annat i specialistsjuksköterskeprogrammet för distriktssköterskor där jag tidigare varit programområdesansvarig.

  • Vetenskaplig metod
  • Handledning och examination av examensarbeten

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Eva Clausson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller