Inget foto av Helena Andersson

Helena Andersson

20132019

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min bakgrund är att jag är grundskollärare (4-9) svenska, engelska och franska och specialpedagog. Jag har arbetat som ämneslärare på högstadiet och som specialpedagog på högstadiet och på gymnasieskolans nationella program. Dessutom har jag arbetat som specialpedagog på introduktionsprogrammen.

Utbildningen inom skolväsendet i Sverige ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt bidra till en livslång lust att lära. Trots det var det så många som 17, 5 % av eleverna i årskurs 9 som våren 2017 inte nådde kunskapsmålen, och var därmed inte behöriga att söka gymnasieskolans nationella program. Elevers engagemang tycks vara en bidragande orsak till att de lyckas i sitt skolarbete.

Avhandlingen syftar till att kunna bidra med kunskap om elevers engagemang i grundskolans verksamhet, genom att identifiera aspekter som påverkar engagemanget i skilda skolkontexter. I tre olika delstudier studeras och analyseras hur elevers engagemang i olika grundskolors lärmiljöer beskrivs av de elever som vistas där. Avhandlingen utgår från ett elevperspektiv och för att kunna ge elever röst har empirin samlats in genom enkäter, intervjuer med elever och lärare samt genom elevers skriftliga reflektioner.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på specialpedagog/ speciallärarprogrammen samt på den internationella kursen (In Between Teachning and Learning).

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Helena Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler