Foto av Helena Larsson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20152025

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde handlar om existentiella aspekter och existentiell hälsa. Flera studier har sin utgångspunkt och inramning i ett personcentrerat förhållningssätt och oftast rör forskningen äldre personers och anhörigas situation och välmående. Forskningen bedrivs i de kontexter där äldre personer ges vård och som deras närstående möter såsom palliativ vård, särskilda boende och hemmiljö med vårdinsatser från hemsjukvård och hemtjänst. Jag arbetar främst med kvalitativa metoder såsom fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer som sedan analyser med olika ansats – hermeneutik, fenomenologi, innehållsanalys, tematisk analys. Jag har även gjort ansatser till kvantitativa studier såsom en nationell enkät riktad till anhörigsamordnare i Sveriges 290 kommuner.

På hemmaplan i Sverige samarbetar jag med andra forskare och kliniskt verksamma inom det vård/hälsovetenskapliga fältet men även tillsammans med teologer. Internationellt samarbetar jag i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med forskare från Norge, Finland och Belgien.

Några exempel på projekt som jag är involverad i handlar om samtal på personcentrerad grund om existentiella och känslomässiga aspekter; jämlik, nära och säker vård för personer med Parkinson och deras närstående samt ’EXIST-well in Nursing Homes’.

Jag disputerade 2020 med en avhandling om existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: ett närståendeperspektiv. Avhandlingen är en del av LONE-studien som har legat till grund för olika interventioner såsom ’Alone’ – ett EU finansierat projekt om utbildning till personal i vårdverksamheter om ensamhet och personcentrerad vård.

Undervisning

Jag arbetar som universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Jag är involverad i undervisning i sjuksköterskeprogrammet samt i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre och jag är ämnesföreträdare i omvårdnad. Jag är till exempel kursansvarig för kursen palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov. Därtill är jag styrelseledamot för HKR i Nationell Klinisk Slutexamination för Sjuksköterskeexamen (NKSE). Jag är även medlem i föreningen Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad (SFPO).

Under 20 års tid har jag följt och tagit del av utvecklingen av palliativ vård i Sverige.  Inledningsvis, i början av 2000-talet, i arbetet som sjuksköterska vid en specialiserad enhet inom palliativ vård. När jag efter några år började arbeta som adjunkt involverades jag i undervisningen om palliativ vård i sjuksköterskeprogrammet.

I mitt arbete som adjunkt arbetade jag också parallellt med  magisterstudier. Uppsatsarbetet genomfördes som deltagarbaserad forskning där jag samverkade med och dokumenterade processen hos en grupp vårdpersonal i deras arbete med att implementera ett förnyat arbetssätt med patienter som hade smärtproblematik. 

Magisteruppsatsen ledde fram till en publikation. Vägen ledde vidare till doktorandstudier och under våren 2020 disputerade jag med avhandlingen ”Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: ett närståendeperspektiv”. Min forskarutbildning gick jag vid Malmö universitet, fakulteten för hälsa och samhälle. 

Efter disputation har jag fortsatt att arbeta med utbildning och forskning vid fakulteten för hälsovetenskap på högskolan Kristianstad. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Helena Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller