Inget foto av Henrik Svensson
20082017

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Avhandling

Mitt avhandlingsprojekt berörde förändringar på den sydsvenska landsbygden under tidigt 1800-tal ur ett rumsligt perspektiv. Arbetet bedrevs vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet inom projektet "Människa, makt, modernitet - skånska godsmiljöer från högmedeltid till nutid".

Post Doc

Min postdoktorala forskning är och har varit inriktad på i huvudsak fem projekt, varav två är avslutade och slutpublicerade.

1. Sedan 2003 arbetar jag inom ett forskningsprojekt vid Högskolan Kristianstad kring landskapsutvecklingen i Helgeåns dalgång ur ett långtidsperspektiv. 

2. Tillsammans med Professor Christer Lundh och Professor Mats Olsson vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet samt Professor Mats Hellspong vid Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet har ett arbete med statarna i Skåne som problemfält genomförts, där mitt delprojekt hade rubriken "statarnas geografi". Projektet är avslutat och rapporterat i en forskningsantologi, 2008.

3. Det tredje pågående forskningsprojektet handlar om en vidareutveckling av de resultat jag fick fram i mitt avhandlingsarbete om initiativet bakom de agrara förändringarna under 1800-talet, där jag genom ytterligare förstärkande empiriska belägg visar på att en koncentration av ägandet (som i t.ex. godsmiljöer) i Skåne visade på en långsammare förändring än där ägandet var spritt. 

4. Jag har under många år arbetat med en undersökningslokal i södra Småland, Öjaby utanför Växjö, där jag bedriver en mycket brett inriktad landskapsforskning på lokalgeografisk/lokalhistorisk grund. 

5. Ortnamnsforskning har under en längre tid varit ett sidospår i min forskargärning.

Samverkan

Sedan hösten 2009 ingår jag i forskningsnätverket CORN - Comparative Rural History of the North Sea Area. Tillsammans med Mats Olsson, Patrick Svensson, Magnus Bohman och Fredrik Bergenfeldt vid Ekonomisk historia i Lund har formerats en forskargrupp som studerar det rurala landskapets utveckling med nyckelord som produktivitet, institutionell förändring, skiftesreformerna, demografi och regionala jämförelser. De första resultaten är presenterade vid en KSLA-konferens och publicering är planerad under 2013.

Undervisning

Mina tidigare undervisningsuppdrag har i första hand berört kulturlandskapets utveckling, historisk geografi, kartografi, uppsatsskrivning och geografiska informationssystem (GIS). En stor del av dessa uppdrag har varit kopplade till Landskapsvetarprogrammet, där jag även fortsatt har ett visst ansvar för kurserna "Skiftenas och industrialismens landskap" samt "Geoinformatik I" och "Geoinformatik II".