Foto av Kamilla Klefbeck
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20172023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Kamillas forskningsintresse har sitt ursprung i det didaktiska mötet med barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF), samt IF i kombination med autism. Under 20 år, 1997–2017, arbetade hon inom grund- och gymnasiesärskola, samt med uppdrag som pedagog inom daglig verksamhet. Under åren 2018-2022 genomförde hon sin forskarutbildning genom den nationella forskarskolan: Specialpedagogik för lärarutbildare (Special Education for Teacher Educators - SET), finansierad av Vetenskapsrådet (Dnr. 2017-06039). Den 25 maj 2022 disputerade Kamilla med avhandlingen; Att få tillträde till lärprocesser. Professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan.  

Avhandlingen gav implikationer på hur lärare inom anpassad grundskola (f.d. grundsär-och gymnasiesärskola) kan utveckla sin undervisning för elevers delaktighet och lärande. Sedan disputationen har Kamilla fortsatt sitt arbete med att utforska lärarnas professionella utveckling i anpassad grundskola med fokus på elevers delaktighet och lärande. Hon samarbetar nu med en kommunal skola för att implementera sina forskningsinsikter praktiskt, genom att implementera verktyg för kunskapsbedömning.  Kamilla har även inlett internationella utbyten för att bredda sina perspektiv och samarbeta med kollegor globalt. Kamilla fortsätter att sträva efter att förbättra elevers utbildning och välbefinnande. 

Undervisning

Min utbildningsbakgrund är att jag är socialpedagog, förskollärare och speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Jag har tidigare undervisat i grund - och gymnasiesärskolan och även drivit utvecklingsprojekt som förstelärare i grundsärskolan. För närvarande undervisar jag på speciallärarprogrammen på Högskolan Kristianstad.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Filosofie doktorsexamen

Tilldelningsdatum: 2022-juni-20

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Kamilla Klefbeck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller