Inget foto av Lars Axelsson
  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20022012

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Avhandlingsarbetet handlade om ungdomars upplevelser av arbetslöshet och faktorer som är relaterade till arbetslöshet. Dessutom undersöktes ungdomars attityder till arbete, samt faktorer som är relaterade till sådana attityder. Utifrån detta fortsätter mitt forskningsarbete, och data från den senaste studien om attityder till arbete analyseras vidare.

Arbetslivet kan sägas vara en av de viktigaste delarna i människors livssituation, men det är också en av de viktigaste förutsättningarna för välfärden i ett samhälle. Det känns därför angeläget att fortsätta med studier av arbetslöshet, livskvalitet och attityder till arbete, särskilt i gruppen ungdomar – de är ju framtidens arbetskraft.

Avhandlingen visar att arbetslösa ungdomar har sämre mental hälsa jämfört med de som studerar eller arbetar. Exempel på sådana symtom, vilka var överrepresenterade bland arbetslösa ungdomar, var rastlöshet och nedstämdhet. Ungdomarnas sociala stöd var relaterat till nivån av mental hälsa. Stödet från föräldrarna framstod som det viktigaste, speciellt bland männen. De som rapporterat både dåligt föräldrastöd och dessutom låg självkänsla framstod som en särskilt sårbar grupp. Studien betonar att det finns starka skäl att uppmärksamma ungdomars mentala hälsostatus, inte minst i gruppen arbetslösa. Det är angeläget att få ny kunskap om faktorer, som är relaterade till arbetslösa ungdomars hälsa, för att kunna möta deras behov och för att kunna ge stöd och råd i arbetslöshetssituation.

Samtidigt balanserar resultaten bilden av ungdomsarbetslöshet som något enbart negativt. Visserligen visar resultaten att arbetslösa ungdomar har sämre livskvalitet än ungdomar som arbetar eller studerar, men majoriteten rapporterade ändå bra livskvalitet. En betydande andel ansåg dessutom att deras livskvalitet blivit bättre sedan de blivit arbetslösa. Ett rimligt antagande är därför att det finns betydande skillnader i livskvalitet bland arbetslösa ungdomar.

Enligt resultaten framstår arbetsmoral och generell attityd till arbete som två olika dimensioner av attityder till arbete. Analyser visade att positiva erfarenheter av arbetslivet, bra livskvalitet, hög känsla av sammanhang, bra hälsa och att vara kvinna är positivt relaterat till arbetsmoral. Dessutom är praktiskt program på gymnasiet, positiva erfarenheter av gymnasieperioden, bra stöd från båda föräldrarna, bra hälsa och att vara kvinna positivt relaterade till generell attityd till arbete.

Med utgångspunkten att attityder till arbete är betydelsefulla för utvecklingen av den s.k. arbetslinjen i samhället, och därmed också för välfärdssystemet i stort, framstår resultaten i den här avhandlingen som viktiga. Ökad kunskap om sådana faktorer kan öka möjligheterna att stödja ungdomars övergång till arbetslivet, viket kan antas ha betydelse för utvecklingen av arbetslinjen och för välfärden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Lars Axelsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler