Foto av Lena Hansson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Min forskning är primärt inom naturvetenskapernas didaktik, men gränsar även till andra områden inom utbildningsvetenskap och pedagogiskt arbete. Ett forskningsintresse handlar om undervisning av “naturvetenskapernas karaktär” (’nature of science’) och konsekvenser för elevers möjligheter i relation till naturvetenskapsundervisning, men jag har även bedrivit forskning inom flera andra nv-didaktiska områden. Min forskning rör undervisning i förskola, grundskola samt gymnasieskola.

Just nu arbetar jag, tillsammans med Maria Andrée (SU), med ett forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet: ”Industriinitiativ i skolan – möjligheter och utmaningar för skolans NO- och teknikundervisning”. Industriaktörer erbjuder en stor mängd skolmaterial riktade mot grundskolans NO-undervisning. I projektet studerar vi hur lärare väljer om och hur de ska använda sådana material och studerar även hur relationer mellan naturvetenskap, samhälle och industri skapas och förhandlas av elever, lärare och industriaktörer.

I ett annat forskningsprojekt, ”Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll? Bilderböcker som utgångspunkt för samtal om naturvetenskap i förskolan”, som finansierats av forskningsplattformen ”Lärande i samverkan” (HKR), arbetar jag tillsammans med Lotta Leden (HKR) och Susanne Thulin (HKR). Projektet har bedrivits i samverkan med fem förskollärare på en förskola.

Jag har nyligen, tillsammans med Hagop Yacoubian (Lebanese American University) varit redaktör för en antologi ”Nature of Science for Social Justice”. Boken har publicerats på Springer.  Jag arbetar nu, tillsammans med Lotta Leden, med ett projekt i samverkan med en låg- och mellanstadieskola. Projektet bygger vidare på boken och undersöker undervisning med fokus på naturvetenskapernas karaktär och elevers undersökande förmåga. Projektet finansieras av forskningsplattformen ”Lärande i samverkan” på Högskolan Kristianstad.

För mer information om min forskning se projekt och publikationer här på forskningsportalen, samt på Google Scholar.

 

Handledning av doktorander

Jag är huvudhandledare för

  • Johanna Andersson (HKR) som arbetar med projektet ”Naturvetenskapernas karaktär för demokrati och rättvisa”: Projektet är inriktat på gymnasieskolans naturkunskapsämne.
  • Lisa Fransson (HKR) som arbetar med projektet "Naturvetenskap på fritids?! Ett utforskande projekt om möjligheter och utmaningar".

 

Uppdrag

Jag är medlem av editorial board och advisory board för tidskriften Science & Education och av redaktionsrådet för den nationella professionsvetenskapliga tidskriften ATENA-didaktik. På högskolan är jag ämnesföreträdare för Naturvetenskapernas didaktik samt är ledamot i Fakultetsnämnden för lärarutbildning och i Forskarutbildningsutskottet.

 

Undervisning

Jag undervisar samt är kursansvarig/examinator i forskarutbildningskurser i pedagogiskt arbete. Jag undervisar även i lärarutbildningar (primärt naturvetenskapernas didaktik).

 

Utvecklingsprojekt

Undervisning i naturvetenskap för agens i vardag och samhälle

Ett projekt om hur en inkluderande undervisning i naturvetenskapliga ämnen som syftar till alla elevers agens i vardag och samhälle kan se ut och vad den kan innefatta. Se bok publicerad på Gleerups: Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap | Hem (gleerups.se)

I samarbete med Lotta Leden och Anders Jönsson (Högskolan Kristianstad). 

Naturvetenskapernas karaktär i förskolan?

Utgångspunkt är resultat och erfarenheter från forskningsprojektet ”Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll? Samtal om naturvetenskap i förskolan” som bedrivits med stöd av Forskningsplattformen Lärande i Samverkan på Högskolan Kristianstad och i samverkan med en förskola. Vi har fått ett stipendium från Sten K Johnsons stiftelse för att skriva en bok riktad till förskollärare och förskollärarstudenter. Se Vem har tagit reda på det? Samtal om naturvetenskap i förskolan – Sten K Johnsons Stiftelse

I samarbete med Lotta Leden och Susanne Thulin (Högskolan Kristianstad).

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)
  • Didaktik (50302)
  • Pedagogiskt arbete (50304)

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller