Foto av Linda Petersson-Bloom
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20192023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger inom det specialpedagogiska/utbildningsvetenskapliga fältet. Jag är särskilt intresserad av att undersöka utbildningens och undervisningens möte med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i synnerhet autism. Mitt forskningsintresse inkluderar förskolans, grundskolans och anpassad grundskolas samt fritidshemmets praktik. Jag har också ett forskningsintresse gällande hur barn och elever med autism kan inkluderas in forskningssammanhang som aktiva deltagare. Vidare har jag ett intresse för mixade metoder och hur detta kan appliceras och implementeras i utbildningsvetenskapliga sammanhang. Mellan åren 2018–2022 genomförde jag min doktorandutbildning inom ramen för en nationell forskarskola ”Specialpedagogik för lärarutbildare”, Special Education for Teacher Educators (SET), vilken var finansierad av Vetenskapsrådet (Dnr. 2017–06039). I november 2022 disputerade jag med min avhandling: “Equity for autistic students – professional learning to accommodate inclusive education”. Avhandlingens fokus rikas mot hur eller om lärares deltagande i professionsutvecklingsinsatser förändrar praktiken. Tre perspektiv inkluderades: yrkesverksamma (lärare, rektorer) i förskola och grundskola, föräldrar till barn med autism samt barn/ elever med autism. Jag arbetar gärna med mixade metoder, interventioner, praktikutvecklande forskning, ” participatory research” samt systematiska forskningsöversikter.

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak på specialpedagog och speciallärarprogrammen men även på andra lärarprogram.

Utbildning

Innan jag började på Högskolan Kristianstad kommer jag närmast från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Vidare har jag arbetar på grundskoleförvaltningen i Malmö stad med att utveckla systematiska kvalitetsarbetet, samt som specialpedagog i förskola-, grundskola- samt anpassad grundskola med ett särskilt fokus på elever med autism. Jag är förskollärare och specialpedagog i grunden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Linda Petersson-Bloom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller