Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1994 …2023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Leg. sjuksköterska (1989); PhD (2002) i medicinsk vetenskap (neurologi); Docent i vårdvetenskap (2007); Professor i vårdvetenskap inriktning neurologi (2011). Forskningsmiljöledare för PRO-CARE och ämnesföreträdare (hälsovetenskap) vid Högskolan Kristianstad. Koordinator för PMhealth (nätverk för Psykometri och Metrologi inom hälsovetenskaperna). Forskningsinriktningen avser primärt mätning, bedömning och utvärdering, samt kliniska observations- och interventionsstudier.

Jag disputerade 2002 på en avhandling (pdf, 727 kB) om effekter och funktion av embryonala dopaminerga celler transplanterade till striatum hos personer med Parkinsons sjukdom. Samtidigt engagerade jag mig även i studier avseende exempelvis långtidseffekter av subkutan apomorfinbehandling vid Parkinsons sjukdom, patient-rapporterade utfallsmått och hälsoekonomi. Tillsammans med mitt avhandlingsarbete kom dessa studier i mångt och mycket att lägga grunden för min post-doktorala vetenskapliga inriktning.

Aktuell forskning fokuserar på att mäta och förstå konsekvenser av sjukdom, skada och ohälsa samt effekter av olika interventioner, med särskild tyngdpunkt på den drabbade individens perspektiv men även innefattande kliniska aspekter och ett samhällsperspektiv. Detta avser främst neurologiska och andra långvariga tillstånd, men även andra områden. Övergripande kan forskningsinriktningen sammanfattas i fyra relaterade områden:

 1. Utveckling, utvärdering och kvalitetssäkring av metoder för att bedöma och mäta konsekvenser av sjukdom/ohälsa samt effekter av olika interventioner. Övergripande mål är att bidra till personcentrerade bedömnings- och mätmetoder av god kvalitet för användning inom klinisk forskning och praktik.
 2. Metodinriktade studier, främst relaterade till utveckling, konstruktion och användning av skattningsskalebaserade bedömnings- och mätinstrument. Detta inkluderar exempelvis översättning och kulturell anpassning, tolkning och funktion av svarskategorier, studier för att bättre förstå betydelsen av metodval vid poängberäkning och analys av mätegenskaper, samt epistemologiska och etiska aspekter relaterade till mätning, bedömning och utvärdering.
 3. Öka kunskap och förståelse för olika aspekter av sjukdom/ohälsa och deras inbördes relationer i syfte att bättre förstå dem och på sikt bidra till att utveckla interventioner för att behandla eller förebygga problem.
 4. Studier avseende personcentrerad vård, exempelvis hur detta kan utvärderas ur ett patientperspektiv i öppenvård för personer med långvariga sjukdomstillstånd samt med fokus på särskilt utsatta grupper inom ambulanssjukvården.

Metodologiskt är forskningen företrädelsevis av kvantitativ natur med tyngdpunkt på psykometri och metrologi, särskilt Rasch Measurement Theory (RMT). Eftersom kvalitativa aspekter är centrala för god mätning, bedömning och utvärdering arbetar jag även med kvalitativ och mixad metod, särskilt Group Concept Mapping (GCM), såväl fristående som integrerat i kvantitativa processer.

"The trouble with measurement is its seeming simplicity"

Unknown

Samverkan

Nationell och internationell samverkan omfattar akademi/institut (till exempel IHE, RI.SE, Linnéuniversitetet, Vienna University, University of East Anglia), sjukvården (till exempel Region Skåne, Region Sörmland, Karolinska universitetssjukhuset), näringsliv (till exempel H. Lundbeck AB, Galen Research Ltd., Concept Systems Inc., Modus Outcomes), liksom myndigheter (till exempel Socialstyrelsen) och icke-statliga organisationer (till exempel International Parkinson and Movement Disorder Society, Triskelion Norway, Vårdföreningen Movement Disorders).

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Assessment of graft effects and function in cell replacement therapy for Parkinson’s disease, Lund University

Tilldelningsdatum: 2002-maj-04

Nationell ämneskategori

 • Neurologi (30207)
 • Annan hälsovetenskap (30399)
 • Omvårdnad (30305)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Peter Hagell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller