Inget foto av Pia Andersson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
19992024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning inriktar sig främst på munhälsa hos äldre personer vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Mitt stora intresse inom forskning är framför allt sköra och sjuka äldres situation när det gäller munhälsan. Våren 2004 disputerade jag med avhandlingen "Assessments of oral health status in frail patients in hospital" vid Malmö universitet. Mitt avhandlingsarbete fokuserade på ett munbedömningsformulär för användning i vården av sjuka och äldre personer (Revised Oral Assessment Guide, ROAG). Syftet med munbedömningsformuläret är att upptäcka problem i munnen i ett tidigt skede så att dessa kan åtgärdas innan de orsakar allt för stor skada. Idag ingår ROAG i nationella kvalitetsregistret SeniorAlert.

Den forskning som nu bedrivs ingår i forskningsmiljön Oral hälsa - Allmänhälsas - Livskvalitet och inriktas mot äldre personer. Jag är huvudhandledare för två doktorander som arbetar vid Högskolan Kristianstad. En av doktoranderna jämför munhälsan hos personer 60 år och äldre genom tvärsnitts- samt longitudinell studie. Den andra undersöker uppfattningen av munhälsan och utseende hos personer 60 år och äldre, analys av dessa aspekter i förhållande till deras självupplevda livskvalitet. Båda arbetar med material från en populationsbaserad longitudinell studie, SNAC (Swedish National study of Ageing and Care).

Jag har också forskningssamarbete med Sahlgrenska Akademin i Göteborg genom två doktorander där jag är biträdande handledare. Forskningen hos en av doktoranderna syftar till att ta fram ett instrument som ska användas av tandvårdspersonal på äldre patienter, för att bedöma deras förmåga till att utföra munvård och att identifiera orsaker till svårigheter att utföra sin munvård hos dem som har problem. Åtgärder kan genom användning av detta instrument sättas in utifrån personens förutsättningar på ett bättre sätt än idag.

Studierna som den andra doktoranden bedriver handlar om nationella data på munhälsa från kvalitetsregistret Senior Alert för att få kunskap om munhälsan hos äldre som har ett omvårdnadsbehov, i ett led att förbättra munvårdsarbetet med denna grupp.

Undervisning

Jag är sedan 2016-04-01 dekan för Fakulteten för hälsovetenskap (tidigare sektionschef för Sektionen för hälsa och samhälle). Jag har i många år undervisat i oral hälsa på Tandhygienistprogrammet, under senare år i huvudsak inom vetenskapliga metodkurser. Jag har också handlett kandidat- och masteruppsatser samt varit examinator för kandidatuppsatser. I mitt uppdrag som dekan är jag ordförande i fakultetsnämnden för hälsovetenskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Pia Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller