Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning är traditionellt sedd som en aktivitet som ska utföras av forskare från universitet eller andra forskningsinstitut. Denna kunskap som produceras uppfattas ofta som möjlig att sprida och därmed bli ett underlag för förändring. Forskning visar dock att personal i vården upplever att forskningsresultat är svåra att tolka och att resultaten ofta saknar klinisk relevans. För att kunna omsätta forskningsresultat och teorier i praktiken krävs reflektion, där den rådande kunskapen ifrågasätt och omvärderas. Att tydliggöra och problematisera rådande värderingar, normer och handlingar får därmed stor betydelse om det skall ske en förändring i vården.

Förhållningssättet i min forskning är deltagarbaserad forskning. Detta förhållningssätt bygger på att samarbeta med dem som berörs av ett problem för att ge möjlighet till reflektion och därmed främja kunskapsutveckling som leder till förändring av attityder och beteenden.

I min avhandling inriktade jag min forskning på att tillsammans med personal i vård och omsorg försöka göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta och möjliga att omsätta i handling. Bland annat undersökte vi begreppet trygghet och vårdplaneringssituationen. Fynden visade att tillit, delaktighet och relationer var viktiga aspekter såväl i vården som mellan forskare och deltagare men där strukturen kan sätta hinder.

Min forskning har haft fokus på vårdplaneringar som samverkansform i olika deltagarbaserade aktionsforskningsprojekt. Jag har varit bihandledare i två doktorandprojekt som nyligen är avslutade. Det ena har varit ett utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans med sju kommuner i nordöstra Skåne om hur förebyggande hembesök för äldre personer kan utvecklas. Det andra forskningprojektet var ett Fortefinansierat program där jag tillsammans med andra forskare från Högskolan Kristianstad samarbetar med Göteborgs universitet, Lunds universitet och Linnéuniversitetet. I programmet studerade vi om brukarmedverkan i forskning är svaret på att överbrygga klyftan mellan teori och praktik.

Projektet om förebyggande hembeök för äldre personer fortsätter med ytterligare ett doktorandprojekt

Samverkan

I en del av min tjänst har jag uppdrag som internationell koordinator för Fakulteten för hälsovetenskap. Mitt uppdrag är att övergripande och tillsammans med samordnarna för programmen inom fakulteten arbeta för att utveckla internationalisering.

En del i vårt internationaliseringsarbete är deltagande i utbytesprogram, Utbyten.se. Ett av programmen är Linnaeus-Palme som är SIDA finansierat. Inom programmet samverkar man med ett utvecklingsland i ett projekt vars syfte är att lärare och studenter ska ha möjlighet att verka i och uppleva ett annat lands utbildning, vård och kultur. Jag har haft förmånen att vara projektledare för utbyte med sjuksköterskeutbildningen på Makerere University i Kampala i Uganda. Det har föranlett att jag varit i Uganda fem gånger och fått undervisa på deras vårdutbildningar.

Jag är medlem i Forskningsplattformen för hälsa i samverkan samt i de två forskningsmiljöerna PRO-CARE och MHS – Människa, Hälsa, Samhälle

Andra spännande samverkansprojekt jag har deltagit i är två Erasmus+ projekt. "When looks" och IHEM. I dessa två projekt utvecklade vi tillsammans med andra europeiska länder kurser för vårdpersonal. Syftet var att ge dem fördjupad kunskap om utseenderelaterade frågeställningar. Inom "When looks" projektet har vi gått vidare med att i ett forskningsprojekt undersöka hur professionella inom vård och omsorg uppfattar och förhåller sig till fenomenen utseende och kroppsuppfattning. Deltagande ledde också till att vi på högskolan driver en fristående kurs om utseendekultur, kroppsuppfattning och hälsa.

Undervisning

Jag arbetar som lektor på sjuksköterskeprogrammen där jag handleder och examinerar fördjupningsarbeten samt undervisar i ledarskap och personcentrerad vård. Utöver att undervisa är jag internationell koordinator för fakulteten för hälsovetenskap. Jag är dessutom involverad som forskare i olika utvecklings- och forskningsprojekt inom vård och omsorg för äldre personer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Pia Petersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller