Inget foto av Pille Kängsepp
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20082023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning

Jag har grundutbildning i kemi (Fil. Kand (BSc), som genomfördes vid Tartu universitet (Estland) och MSc in Environmental Science vid Lunds universitet. Jag disputerade inom ämnet kemi, inriktning analytisk kemi vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet i sep 2008. 

Forskning

Huvudmålen för min doktorsavhandling var att utveckla en fullskalig reningsanläggning för lakvatten från en industriell deponi. För att kunna utveckla och granska anläggningens effektivitet krävdes ämnesövergripande förhållningsätt och ämneskunskaper inom kemi, hydrologi, mikrobiologi och teknik. Forskningen inkluderade förstudier i laboratoriet, utförande av fältarbete och provtagning, samt utvärdering, sammanfattning och presentation av slutresultat. Forskningen genomfördes vid avdelningen för analytisk kemi, Lunds universitet, vid naturvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar, samt vid institutionen för molekylär- och cellbiologi, Tartu universitet i Estland.

Inom forskning vill jag fortsätta arbeta med vattenfrågor, där min kompetens i ämnet och erfarenheter från näringslivet och privata sektor, samt internationell bakgrund, kan bidra till att hitta intressanta projekt inom miljö och vattenrening. 

Samverkan

Jag har arbetat 10 år som processingenjör vid ett internationellt företag som är världsledande leverantör av lösningar för vattenfiltrering. Deras tekniska lösningar används för att rena dricksvatten, processvatten och avloppsvatten, samt vatten från fiskodlingar. Jag har genomfört förstudier i laboratoriet för att utveckla produkt och applikationer, samt utföra fältarbete hos kunder för att undersöka kundanpassande tillämpningar.

Jag är övertygad att det är nödvändigt att samarbeta med experter i olika ämnesområden inom akademi, samt specialister inom näringslivet, för att säkerställa tvärvetenskapligt synsätt och för att kunna hitta bästa möjliga lösningar för dagens och framtidens komplexa samhällsutmaningar. 

Undervisning

Jag undervisar på flertal kurser inom programområdet Vatten- och miljöteknik (t.ex. ”Resurseffektiv vattenhantering”, ”Vattenreningsteknik - avloppsvatten”, Integrerade försörjningssystem – vatten, mat, energi”, osv.) samt varit delaktig i undervisning på kurser inom Lärarlyft i lärarutbildningen. Undervisningen är främst nätbaserad (distansundervisning), men inkluderar även praktiska moment som laborationer på Campus inom miljö och vattenrening.

Jag har varit handledare till Master studenter som har gjort sitt examensarbete vid olika universitet (t.ex. i Sverige, Estland och Italien). Dessa examensarbeten har inkluderat aktuella och praktiska frågor inom ämnesområde vatten, där vetenskapliga undersökningar och utvärderingar har gjorts i samarbete med ett kommunalt bolag eller ett privat företag i näringslivet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)
  • Teknik (2)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Pille Kängsepp är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller