Sara Björklund

Specialistsjuksköterska Ambulanssjukvård, Doktorand Vårdvetenskap

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt doktorandprojekt inriktar sig på jämlik vård med utgångspunkt i personcentrerad vård. Idag finns personer som inte får samma vård som övriga befolkningen oberoende av regionala skillnader över landet. Dessa personer tillhör ofta grupper som har en utsatthet i samhället och har ofta en ökad risk för ohälsa. I min forskning inriktar jag mig på personer som bor i utsatta områden. Utsatta områden har en hög socioekonomisk utsatthet och ett socialt utanförskap. Dessa områden har ökat i Sverige till följd av den ökade segregationen i landet. Personer som bor i utsatta områden har generellt sett en ökad risk för både psykisk och fysisk ohälsa men samtidigt en risk att inte erhålla samma vård som övriga befolkningen. Detta kan ytterligare öka deras risk för ohälsa.

Personens första vårdmöte har visats kunna påverka personens hela vårdkedja och kan därmed påverka hälsoutfallet. Vårdmötet med ambulanssjukvården är ofta personens första mötet med vården och ambulanspersonalen har därmed ett stort ansvar i hur detta utformas. Tidigare forskning har visat att det kan föreligga skillnader i vilken vård personen får av ambulanssjukvården beroende på om man bor i ett utsatt område eller inte. Detta kan påverka vidare vård och därmed personens hälsa. För att minska ojämlikheterna i hälsa och erhållen vård utgår min forskning från personcentrerad vård. Personcentrerad vård har tidigare påvisats minska olikheter i vilken vård man får. Personcentrerad vård har även tidigare visat öka upplevelsen av kvalité i vårdmötet.  Personcentrerad vård innebär att personens upplevelser tas på allvar och att vården bedrivs med respekt för personens bakgrund och livssituation. Vården ska därmed anpassas efter personens behov där personens egna resurser är centrala. Med min forskning hoppas jag kunna bidra till en utveckling av det personcentrerade vårdmötet inom ambulanssjukvården och en mer jämlik vård. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Externa befattningar

Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård, Region Blekinge

Medlem i Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA)

Medlem i Ambulance Health Research network (AHRN)

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Sara Björklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler