Foto av Staffan Karlsson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning inriktas mot äldre personer, främst personer med vård och omsorg, och personer med demenssjukdom och deras närstående. Forskningen omfattar beskrivande studier och interventionsstudier, såväl kvantitativa som kvalitativa. Interventionsstudierna är mest kopplade till användning av välfärdsteknik. 

Jag är Leg. Sjuksköterska och disputerade 2008 vid Lunds universitet på avhandlingen “Older people’s public health care and social services, Functional ability, health complaints, agreement in needs assessment and care satisfaction” Min forskning relaterat till avhandlingsarbetet har bedrivits i den longitudinella studien Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC)  

Efter min disputation hade jag tjänst som forskarassistent och biträdande projektledare i det europeiska projektet ”Bästa vård till personer med demenssjukdom" (RightTimePlaceCare). Lunds universitet ingick som partner i projektet, som avsåg att förbättra vård och omsorg för den europeiska befolkningen med demenssjukdom. Övriga inblandade länder var Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Finland, Estland, Frankrike, Spanien. Projektet beskrev och analyserade de europeiska vård- och omsorgssystemen, stödsystem för informell vård, samt kommunikationen mellan olika vårdorganisationer. Projektet täckte vårdkedjan från tidig fas i demenssjukdomen till vård i livets slut. En del i projektet undersökte faktorer som påverkar institutionalisering av personer med demens. Levnadsvillkoren för patienter med demens och deras närstående kommer att undersöktes vid vård i hemmet och i särskilt boende. Även ekonomiska aspekter undersöktes. 
Läs mer om projektet RightTimePlaceCare

Kopplat till projektet var jag handledare till två doktorander: Huvudhandledare till Christina Bökberg i PhD projekt "Professional care and services at home for older persons with dementia in the southern part of Sweden and in Europe", som disputerade vid Lunds universitet 2017. Jag var även biträdande handledare till Connie Lethin I PhD projekt ”Informal caregivers to older persons with dementia in eight European countries. Experiences, support, well-being and burden”, som disputerade vid Lunds universitet 2016. 

Under 2014 och 2015 var jag forskningsledare för projektet "Leva med demens, vård och vårdsystem" som finansierades via Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet var ett samarbete mellan Institutionen för Hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet och Institutionen för Socialt arbete, Linnéuniversitetet i Växjö. Delprojekt i den europeiska studien ”RightTimePlaceCare” utgjorde en bas för projektet. Nio kommuner i Småland var involverade avseende kommunal vård och omsorg och Kronobergs läns Landsting avseende hälso- och sjukvård, tillgänglig för personer med demenssjukdom och deras närstående. Analys av vårdkedjan genomfördes i de 9 kommunerna och Kronobergs landsting och omfattade vilket utbud av vård som förekom, samt vårdens tillgänglighet, utnyttjande och involverad vårdpersonals kompetens. Dessutom genomfördes intervjuer om levnadsvillkor med personer med demens som bodde hemma och i särskilt boende, samt deras närstående. Analyser och publicering av datamaterialet pågår. 

Jag fungerade som forskningsledare för studien ” Colostrumbaserad näring till äldre personer; nutrition och immunförsvar”, vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Studiens syfte var att undersöka nutritionsstatus och immunförsvar vid intag av ColoPlus IMCARE (colostrum (råmjölk)-baserad näringsprodukt) hos äldre personer med risk för undernäring i särskilt boende. Studien pågick mellan 2015 och 2017. Vetenskapliga publikationer planeras som baseras på data från studien.  

Mellan 2016 och 2018 medverkade jag i projektet ”Fysisk aktivitet i ett livsloppsperspektiv – en aktionsstudie” vid akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Syftet med projektet var att i samverkan med förskolan, grundskolan, idrottsföreningar få kunskap om erfarenheter av fysisk aktivitet och vilka behov av fysisk aktivitet som finns hos barn och äldre personer för att få fram gemensamma utgångspunkter om fysisk aktivitet för grupperna. Forskningsprojektet genomfördes som en studie med deltagande aktionsforskning. Designen var explorativ och följde aktionsforskningens cykliska process; att identifiera, planera handling, utföra handling, reflektera för att erhålla ny kunskap som kan implementeras i verksamheter. 

Från 2017 till 2019 var jag forskningsledare för projektet ”Etiska aspekter, möjligheter och utmaningar vid införandet och användning av välfärdsteknik inom socialförvaltningen” vid akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. Projekt hade sitt ursprung i ett samverkansprojekt som finansierades av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna benämnt ”HICube Kompetenta vården”. Studiens syfte var att beskriva etiska aspekter, och kartlägga möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid införande och användning av välfärdtekning för vårdtagare/brukare inom social-förvaltningens ansvarområden. Studien hade en beskrivande design som utgick från Grounded Theory (GT) och baserades på en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter, samt en kvalitativ del med fokusgruppsintervjuer och observationer. Personal inom socialförvaltningens område besvarade enkäten och deltog i fokusgruppintervjuer som behandlade etiska aspekter vid implementering och användning av välfärdsteknik. Observationer genomfördes i serviceboende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. En rapport och en artikel är publicerade, samt en artikel är inskickad för publicering. 

Handledare för tre doktorander vid Högskolan i Halmstad: 

Eva Hjort Telhede, PhD projekt ”Äldre personer med sömnproblem i särskilt boende provar tyngdtäcke, en interventionsstudie” 

Tania Håkansson, Licentiat projekt ”Personer med demens med tidig debut och dess anhörigas upplevelse att leva med demens” 

Caroline Skantz, Licentiat projekt ” Hälsosam viktutveckling hos barn i åldrarna 8 och 10 år. Erfarenheter av informationsöverföring av barns tillväxtdata mellan skolsköterskor och föräldrar” 

Undervisning

Undervisar och handleder i sjuksköterskeprogrammet på grund och avancerad nivå. Undervisningen fokuserar på gerontologi, geriatrik och vetenskapsteori. Handledning och examination av examensarbeten på kandidat- och magisternivå. Handledning av studenter på forskarnivå. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Staffan Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller