Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20022023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i svenska med didaktisk inriktning, samt docent i allmän språkvetenskap. Min forskning fokuserar på språkutveckling under hela livet, och är särskilt inriktad mot språkproduktion och kognitiva aspekter av skrivande: Hur blir en text till? Skiljer sig detta mellan skribenter i olika åldrar, och med olika erfarenhet? Och finns det likheter och skillnader mellan att skriva och tala? Under åren har jag varit involverad i många forskningsprojekt som har undersökt dessa frågor, och jag har intresserad mig mycket för metodutveckling, bland annat för att undersöka skrivande, t ex med hjälp av tangentloggningsprogrammet ScriptLog, som även kombinerats med ögonrörelsemätning. Ett annat intresse är forskningsinfrastruktur, som jag varit involverad i på olika sätt, t ex som biträdande föreståndare vid Lunds universitets Humanistlaboratorium 2018–2021.

Jag är delvis tjänstledig för att arbeta med forskningsprojektet ”Based on a true story?” (vid Lunds universitet), som undersöker hur kunskap om språkproduktionsprocesser i tal och skrift kan användas för att skilja mellan påhittade och självupplevda berättelser.

Min forskning sätter språkproduktion, språkutveckling och skrivande i centrum och karaktäriseras av tvärvetenskapligt samarbete och metodologiskt intresse. 

Några aktuella forskningspublikationer inkluderar en artikel om stavningsutveckling hos mellanstadiebarn med olika hörselbakgrund som kan och inte kan teckenspråk, en artikel om vilka faktorer som är viktiga för att öka textkvaliteten i skrivna berättelser, en metodologisk artikel som beskriver hur talspråksdata kan anonymiseras i språkdatabaser som är öppet tillgängliga, ett metodologiskt bokkapitel om hur tangentbordsloggning kan kombineras med andra metoder, samt ett specialnummer om Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår, som jag samredigerat.

Från 2022 är jag ämnesföreträdare för ämnet svenska. Jag leder också den nya forskningsmiljön LiLL (Learning in Language and Literature). 

 

Samverkan

Jag har skrivit texter om kognitiva aspekter skrivprocesser för Skolverkets Läslyft, och arbetat med lärarhandledning inom Läslyftet. Jag har även arbetat med språkstödjande verksamhet inom förskolan, en forskningscirkel om läsning och skrivning för verksamma lärande, samt bedrivit interventionsforskning i klassrum. Jag har stor erfarenhet av populärvetenskapliga föreläsningar av olika slag och för olika grupper – skolelever, lärare, speciallärare, logopeder och andra professioner.

I min forskning har jag många tvärdisciplinära samarbeten, t ex med forskare från kognitionsvetenskap, psykologi, fonetik, logopedi och litteraturvetenskap. 

Under flera år (2018–2021) var jag biträdande föreståndare för Lunds universitets Humanistlaboratorium (www.humlab.lu.se), och hade där ansvar för den utåtriktade verksamheten. I den rollen träffade jag forskare från alla fakulteter, från lärosäten i Sverige och internationellt, och hade också mycket kontakter med organisationer och personer i det omgivande samhället.

Övriga uppdrag och meriter omfattar:

2022– Medlem av handledarkollegiet vid Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad. 

2022– Medlem av styrgruppen för för Forskningsplattformen Lärande I Samverkan, Högskolan Kristianstad 

 

2022–2024 Medlem av ASLA:s styrelse (Association suédoise de linguistique appliquée) 

2021– Medlem av styrgruppen för forskningsplattformen LAMiNATE (Language Acquisition, Multilingualism and Teaching) vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet 

2020– Medlem av Folklivsarkivets referensgrupp, Lunds universitet

2021 Medlem av Lunds universitets universitetsgemensamma Forskningsnämnd Arbetsgrupp för Infrastruktur (AGFI)

2020–2021 Representant för Lunds universitet i styrgruppen för den nationella infrastrukturen Nationella Språkbanken

2020–2021 Ansvarig för forskning och forskarutbildning för ämnet allmän språkvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

2020–2021 Medlem av Sektionsstyrelsen för Sektion 1, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

2018–2021 Biträdande föreståndare vid Lunds universitets Humanistlaboratorium 

2017–2021 Medlem av handledarkollegiet i allmän språkvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

2019 Medlem av Humanistiska och teologiska fakulteternas arbetsgrupp för att ta fram underlag för riktlinjer kring forskningsdatalagring vid HT-fakulteterna på Lunds universitet

2017–2018 Medlem av arbetsgrupp under Humanistiska och teologiska fakulteternas Etiska råd, med uppdrag att formulera ett förslag på arbetsformer för etikprövning av studentarbeten

 

 

 

 

Undervisning

Jag undervisar, handleder och examinerar på kurser inom grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, förskollärarprogrammet, masterprogrammet och inom forskarutbildning. Min undervisning anknyter ofta till språkinlärning, skriv- tal- och språkutveckling, textanalys, och forskningsmetod och -teori.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Developmental aspects of text production in Writing and Speech. , Lund University

Tilldelningsdatum: 2010-aug.-18

Externa befattningar

Forskare och docent i allmän språkvetenskap, Språk- och litteraturcentrum

2022-juli-012024-juni-30

Docent och lektor i allmän språkvetenskap, Språk- och litteraturcentrum

2016-aug.-012022-juni-30

Nationell ämneskategori

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Victoria Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller