Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning, och är docent i allmän språkvetenskap. Min forskning fokuserar på språkutveckling under hela livet, och är särskilt inriktad mot språkproduktion och kognitiva aspekter av skrivande: Hur blir en text till? Skiljer sig detta mellan skribenter i olika åldrar, och med olika erfarenhet? Och finns det likheter och skillnader mellan att skriva och tala? Under åren har jag varit involverad i många forskningsprojekt som har undersökt dessa frågor, och jag har intresserad mig mycket för metodutveckling, bland annat för att undersöka skrivande, t ex med hjälp av tangentloggningsprogrammet ScriptLog, som även kombinerats med ögonrörelsemätning. Ett annat intresse är forskningsinfrastruktur, som jag varit involverad i på olika sätt, t ex som biträdande föreståndare vid Lunds universitets Humanistlaboratorium 2018–2021.

Jag är delvis tjänstledig för att arbeta med forskningsprojektet ”Based on a true story?” (vid Lunds universitet), som undersöker hur kunskap om språkproduktionsprocesser i tal och skrift kan användas för att skilja mellan påhittade och självupplevda berättelser.

Min forskning sätter språkproduktion, språkutveckling och skrivande i centrum och karaktäriseras av tvärvetenskapligt samarbete och metodologiskt intresse.  

 

Några aktuella forskningspublikationer inkluderar en artikel om stavningsutveckling hos mellanstadiebarn med olika hörselbakgrund som kan och inte kan teckenspråk, en artikel om vilka faktorer som är viktiga för att öka textkvaliteten i skrivna berättelser, en metodologisk artikel som beskriver hur talspråksdata kan anonymiseras i språkdatabaser som är öppet tillgängliga, ett metodologiskt bokkapitel om hur tangentbordsloggning kan kombineras med andra metoder, samt ett specialnummer om Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår, som jag samredigerat.

 

Samverkan

Jag har skrivit texter om kognitiva aspekter skrivprocesser för Skolverkets Läslyft, och arbetat med lärarhandledning inom Läslyftet. Jag har även arbetat med språkstödjande verksamhet inom förskolan, en forskningscirkel om läsning och skrivning för verksamma lärande, samt bedrivit interventionsforskning i klassrum. Jag har stor erfarenhet av populärvetenskapliga föreläsningar av olika slag och för olika grupper – skolelever, lärare, speciallärare, logopeder och andra professioner.

Undervisning

Vårterminen 2022  undervisar, handleder och examinerar jag  på kurser inom förskollärarutbildningen, fritidsprogrammet, och grundlärarprogrammet. Min undervisning anknyter ofta till språkinlärning, skriv- tal- och språkutveckling och användning av digitala verktyg.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. Dr., Lund University, Lund

Tilldelningsdatum: 2010-aug-18

Externa befattningar

Docent och lektor i allmän språkvetenskap, Språk– och litteraturcentrum, Lunds universitet

2022-jan-012022-jun-30

Nationell ämneskategori

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)