Foto av Viktoria Olsson

Viktoria Olsson

Biträdande professor i mat- och måltidsvetenskap

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  19992024

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Jag bedriver livsmedelsvetenskaplig forskning inriktad mot matens kvalitet ur ett gastronomiskt perspektiv. Som livsmedelsagronom och agronomie doktor i livsmedelsvetenskap tar jag min utgångspunkt i primärproduktionen och min övergripande ambition är att bidra till kunskap om matens roll i hållbara måltidsupplevelser i livets olika skeden. Jag har deltagit i forskningsprojekt med fokus på en rad olika livsmedelsprodukter så som kött, insekter, drycker och emulsioner och jag har där utvärderat produktkvalitet genom exempelvis kemiska, teknologiska och sensoriska metoder. Efter hand har jag närmat mig mer komplexa frågeställningar relaterade till produktutveckling, där maten kombineras till måltider som skräddarsys för olika målgrupper.

  Jag disputerade 2004 vid Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU på en avhandling om olika kvalitetsaspekter av griskött: ”The effect of the RN- allele and production system on meat quality and the formation of heterocyclic amines in pork”. Sedan 2010 är jag lektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad där jag också är medlem i forskningsmiljön MEAL.

  Jag har haft förmånen att under lång tid verka i utpräglat tvärvetenskapliga forskningsmiljöer vilket givit mig erfarenhet av att samla in och analysera både kvantitativ och kvalitativ data. Min tekniska expertis ligger främst inom analys av grundläggande köttkvalitetsparametrar inklusive egenskaper som textur, färg och vattenhållande förmåga som kan mätas  instrumentellt och/eller genom sensorisk analys. Härigenom har jag ingått i flera samverkansprojekt med SLU, bland annat det FORMAS-finansierade projektet ” Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten på det perfekta nötköttet”.

  Mitt forskningsintresse för produktutveckling och matens och måltidens roll för olika målgrupper har givit möjlighet att delta i projekt särskilt riktade mot barn och äldre, bland annat som biträdande handledare för en doktorand i ämnet kostvetenskap som 2018 disputerade på avhandlingen ”Koka sjuda steka: ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan”. Vidare har jag, under ledning av professor Karin Wendin, deltagit i två stora projekt riktade mot måltidslösningar för äldre med motoriska ätsvårigheter finansierade av Familjen Kamprads Stiftelse.

  Samverkan har, sedan jag som doktorand deltog i stora samverkanssatsningar som Mistras forskningsprogram Mat21 och forskarskolan LiFT, varit av central betydelse för min forskning. Därigenom har KK-stiftelsen, som finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, varit av särskilt intresse. Under åren vid HKR har jag varit involverad i tre KK-projekt

  • KK- Prospekt 14. Jag deltog som referensgrupp i projeket “Continuous emulsification of complex foods – a framework for model based design and for building fundamental knowledge”. Projektledare Andreas Håkansson.
  • KK-HÖG 17. Jag var medsökande och ansvarig för WP3 i projektet ”Insekter - en kulinarisk och hållbar delikatess”. Projektledare Karin Wendin.
  • KK-HÖG 22. Jag ansökte och beviljades medel för “Optimization of the process for the freezing and thawing of meat including highpressure preservation” med start December 2022. Projektledare Viktoria Olsson.

  Utöver livsmedelsvetenskaplig forskning deltar jag med stort intresse i olika pedagogiska utvecklingsprojekt inom ramen för Scholarship of Teaching and Learning. Jag har medverkat i några mindre publikationer och konferenser på området högskolepedagogik och som då särskilt fokuserat på studenters kreativitet och självständighet.

  Forskning

  Samverkan

  Samverkan kring utbildning och forskning intresserar mig mycket.  För mig handlar samverkan om ömsesidigt lärande för att tackla olika typer av svåra samhällsutmaningar. Målet med samverkan är både lärandet i sig men också att den samlade kunskapen tas tillvara på ett effektivt sätt för att åstadkomma samhällsutveckling och ömsesidig nytta. Jag har i mina tidigare roller som samverkanskoordinator och programområdesansvarig på olika sätt arbetat för större nytta för samhället.

  Undervisning

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Viktoria Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller