Projektinformation

Kort sammanfattning

Högskolans breddade rekrytering, erfarenheter av studenters genomströmning och kritik från UKÄ avseende teori och metod i examensarbetena visar på behov av att stötta studenter att aktivera/erövra/utveckla kompetenser av generell karaktär för att bättre kunna tillgodogöra sig utbildningen och för att förbereda för såväl yrkesrollens krav som för eventuella fortsatta studier. Att studenter erövrar dessa så kallade kompetenser ska garanteras genom uppnåendet av examensmålen. Uppdraget gavs 2018 av POA och programmet, kallat Akakomp, togs i bruk i utbildningen fr.o.m. ht 2020 för studenter i GT och GS under deras tre första år. Programmet startar varje termin för nya studenter. Kompetenserna övas genom Akakomp vid olika tillfällen genom utbildningen men tillfällena ger inga hp och har inga examinationer. Projektet är en vidareutveckling efterutvärderingar och erfarenheter och syftar till att integrera Akakomp-moment i utbildningarnas kurser för att fler studenter ska nås och kunna dra nytta av satsningen.

Beskrivning

Projektet innehåller analys, planering, workshoppar och implementering tillsmmans med de lärare som undervisar i kurser där Akakomp-innehållet kan integreras.

Huvudresultat

Projektet har under projekttiden erbjudit workshoppar, både för kursarbetslag och enskilda lärare. Under workshopparna har innehållet byggts ihop med kursens lärandemål och planerats för undervisningstillfällen där aktuell kompetens utvecklas i arbete med kursinnehåll. projektet arbetar även med en digital yta knuten till respektive programs programyta i Canvas. På ytan ska de olika Akakomptillfällena synliggöras med material så att studenterna kan gå tillbaka och använda och utveckla kompetenserna i flera kurser. Den digitala ytan kommer att tillgängliggöras inför ht-24.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum23-08-0124-06-30