Projektinformation

Kort sammanfattning

Fokus för projektet är att utforska hur personal inom vård- och omsorg uppmärksammar personer som drabbats av sorg när en närstående avlidit.

Beskrivning

Död och sorg är områden som människor i allmänhet och inte heller professionella inom vården är bekväma att närma sig, eller att tala om. Ofta uttrycks att sorg är ”naturligt”, vilket är riktigt, men sorg innebär samtidigt enligt forskning för den som drabbas en övergång till ny livssituation och risk för ytterligare ohälsa. Förlust av partner eller barn är en av de mest stressfyllda händelserna i livet, och som visat samband med ökad sjuklighet och död, vilket även kan gälla förlust av annan nära relation. En sorgereaktion innebär en kris/stressreaktion vilken påverkar biologiska processer i hjärnan både i ett akut skede samt under en längre tid framöver. Sorgereaktionens svårighetsgrad beror på olika omständigheter i den drabbades livssituation som helhet. Personer som behöver och får vård och omsorg i hemmet är i en redan utsatt situation och sorg efter förlust av en närstående kan försämra deras hälsa och dagliga liv. Aktuell Covid-19 pandemi medför dessutom ökad risk att drabbas av sorg på grund av att en närstående avlidit. Målet med projektet är att skapa en grund för att utveckla ett personcentrerat stöd vid sorg som vård- och omsorgspersonal kan använda i sitt arbete.

Projektet genomförs i samarbete med kommuner i nordöstra Skåne. I varje kommun kommer intervjuer att genomföras inom hemsjukvård (med sjuksköterskor) samt hemtjänst (med vårdbiträden och undersköterskor). Initialt genomförs även intervjuer med anhörigstödjare.

En referensgrupp (en form av brukarmedverkan) kommer att utformas bestående av anhörigstödjare, personal inom vård och omsorg samt person/er som drabbats av sorg när närstående avlidit. Referensgruppen kommer att medverka tillsammans med forskargruppen under projektet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum21-02-0525-05-30

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.