Projektinformation

Kort sammanfattning

Doktorandprojekt. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om arbetsrelaterade faktorer som medverkar till att en del sjuksköterskor kan eller inte kan, vill och klarar av att arbeta före och under Covid-19 pandemins gigantiska belastningsexperiment på sjukvården.

Beskrivning

Doktorandprojekt. Projektet drivs i samverkan mellan Region Skåne, Högskolan Kristianstad och Lunds Universitet.

Sjuksköterskor utgör en stor andel av arbetstagarna på den svenska arbets-marknaden och står också för en stor del av antalet sjukfall i Sverige. Det råder brist på sjuksköterskor och en del lämnar yrket efter bara några få år. Covid-19 pandemin har drabbat världen hårt och kan sägas utgöra ett ovälkommet men naturligt belastningsexperiment på sjukvårds-organisationen.

I projektet analyseras longitudinella data med sjuksköterskor insamlad 2017 och 2020, dvs. före och under Covid-19 pandemin. Med utgångs-punkt från dessa resultat kommer sjuksköterskor sedan att djupintervjuas för att fördjupat undersöka olika fenomen med betydelse för sjuk-sköterskornas arbetssituation. Därefter kommer åtgärdsförslag och strategier som medverkar till hållbar arbetssituation ett helt yrkesliv för sjuksköterskor att utvecklas i diskussion med berörda parter. Denna brukarmedverkan i forskning ses som ett aktivt partnerskap mellan forskarna och de personer som forskningen berör, och avser att göra forskningen mer användbar för brukarna.

Projektet förväntas bidra till utformningen av framtidens friska och
hållbara arbetsplatser, särskilt med fokus på sjuksköterskans arbets-situation. Den nya kunskapen som projektet tar fram avser att medverka till att förebygga sjukskrivningar, flykt från sjuksköterskeyrket och stärka möjligheten för ett längre arbetsliv. Därmed kan studien även bli ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Projektets kunskapsbidrag knyter an till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.
Kort titelDärför orkar vi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum21-11-01 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.