Dans i förskolans undervisning- förskollärares reflektioner gällande den egna förmågan att bedriva dansundervisning med barnen i förskolan

Projektinformation

Kort sammanfattning

Ett praktiknära forskningsprojekt ht22 - ht24 med HH och HKR som leds av Märtha Pastorek Gripson vid HH. Fokus på förskolepedagogers erfarenheter, reflektioner och utveckling av danspedagogik i förskolans verksamhet.

Beskrivning

Syfte och övergripande mål:
Detta praktiknära forskningsprojekt avser att i samverkan med personal på förskolor utforska dansundervisning i förskolan. Fokus i projektet är förskollärares reflektioner över deras egen utveckling vad gäller förmågan att bedriva dansundervisning med barnen på sin förskola. På lång sikt förväntas kunskap som genereras i projektet att bidra till ökade kommunikationsmöjligheter, bättre självkännedom, ökad hälsa och förkroppsligat lärande hos barnen.

Forskning visar att det är vanligt förekommande med spontana dansaktiviteter i förskolan, men att planerad undervisning mer sällan bedrivs (Pastorek Gripson, Lindqvist & Østern, 2022). Eftersom förskollärare ska bedriva såväl spontan som planerad undervisning behövs kompetens kring just planerad undervisning i dans utvecklas. Vidare visar Pastorek Gripson, Lindqvist & Østern att förskollärare har svårt att beskriva vilket innehåll de arbetar med i dans, mer specifikt vilka aspekter av dans som är i fokus.
Projektet söker svar på:
1. Hur kan förskollärares kompetens att undervisa i dans utvecklas genom praktiknära och prövande arbete i dialog med forskning?
2. Vilka aspekter av dans är särskilt angelägna att utveckla i danspedagogiskt arbete med barn i förskole kontext?
3. Hur kan danspedagogisk teori stärka förskollärare att utveckla en dansdidaktisk kompetens på vetenskaplig grund?
4. Vilka möjligheter och hinder för jämlik och hållbar samverkan mellan medverkande förskolor och lärosäte går att identifiera från ett praktikutvecklande forskningsprojekt kring dans i förskolan?

Projektgruppens deltagare:
Totalt deltar fyra förskolor från tre kommuner. 13 pedagoger ingår, varav tre är barnskötare, med specialkompetens av relevans för projektet. Rektorerna kommunicerar med projektledaren och skapar förutsättningar för medverkande pedagogers deltagande. Från högskolan i Halmstad ingår en universitetslektor och en gästforskare från Högskolan i Kristianstad ingår i forskningsarbetet.

Högskolan Halmstad, Akademien för lärande, humaniora och samhälle
Projektledare är Märtha Pastorek Gripson, universitetslektor, Högskolan i Halmstad, LHS. Danspedagog med fokus på dans för barn och unga och leg. Ämneslärare i dans.

Högskolan i Kristianstad fakulteten för lärarutbildning
Tina Kullenberg, Universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning pedagogik. Musiklärare

Projektets tidsram: ht22 t.o.m. ht24

Metod: Aktionsforskning som övergripande ansats med tematisk analys av transkriberade gruppintervjuer i olika stadier av pedagogernas lärande.

Teori: Perspektiv på konstnärligt och estetiskt lärande samt teorier inom danspedagogik m.m. tillämpas.

Huvudresultat

Analysprocess pågår då projektet inte ännu är i slutfasen.
Kort titelDansundervisning i förskolan
StatusEj startat

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • dans, danspedagogik, förskola, praktiknära professionsforskning