Projektinformation

Kort sammanfattning

Den dramatiska ökningen av gäss och svanar i nordvästra Europa orsakar konflikter inte bara i samband med skador på jordbruksgrödor, utan väcker också oro för vilka konsekvenserna är i ekosystemen. Vilken roll dessa fåglar har är speciellt angeläget att studera i akvatiska ekosystem eftersom även många våtmarker genomgår stora förändringar i t.ex. växt-, fisk- och fågelsamhällen, men också i ökad grad av brunifiering och eutrofiering. Detta är oroväckande eftersom våtmarker normalt är bland de rikaste system vi har avseende produktivitet såväl som biodiversitet. Det är oklart om gäss och svanar orsakar dessa förändringar eller om de helt enkelt bara gynnas av dem. Oavsett vilket är det inte osannolikt att de växande populationerna kan orsaka eller påskynda förändringar i ekosystemen, eftersom gäss och svanar ofta utgör en betydande del av den samlade biomassan av de akvatiska konsumenterna.

Projektet "Effekter av stora herbivora andfåglar i akvatiska ekosystem" finansieras av Naturvårdsverket och går således ut på att studera om gäss och svanar kan ha centrala roller i pågående förändringar i våtmarksekosystem. Fältstudierna genomförs med deskriptiva såväl som experimentella ansatser, och omfattar flera trofinivåer i ekosystemen, från direkta betningseffekter på växter till indirekta effekter – så kallade "kaskadeffekter" – på ryggradslösa djur och andra vattenlevande fåglar. Slutsatserna kommer att ha stor allmängiltighet då studierna bedrivs över stor geografisk skala (i Sverige och Finland), och i våtmarker med olika näringsstatus. Projektet har stor relevans för förvaltning av våtmarker och dess ”aktörer”. Det omfattar alltså inte bara ekosystemen som enheter, utan även enskilda arter, av vilka flera är vanliga jaktbyten, exempelvis gäss.

Beskrivning

Projekttid är 2021-2026. Under denna period kommer ekologin i svenska och finska våtmarker att studeras utifrån den generella hypotesen att stora växtätande andfåglar så som gäss och svanar kan påverka andra trofinivåer och variabler i ekosystemen. Projektet ingår i doktorand Elsie Kjellers (Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet) avhandlingsarbete. Fältstudier inkluderar såväl deskriptiva som experimentella studier. Nedan framgår huvuddragen för forskningsarbetet år för år.


2021

Doktorand
• Rekrytering av doktorand (Elsie Kjeller)
• Slutförda doktorandkurser i vetenskapsteori, forskningsmetodik, och forskningsetik

Fältarbete
• Fältarbete april-augusti i sydsvenska våtmarker med insamlingar av deskriptiva data på våtmarksfåglar, makrofyter, evertebrater och vattenkemi

Bearbetning
• Laborativt arbete (vattenkemi)
• Statistiska analyser av data

Kommunikation
• Press-release i samband med beviljat forskningsanslag; https://www.hkr.se/nyheter/2021/hur-forandrar-den-dramatiska-okningen-av-gass-och-svanar-vara-vatmarker/
• Radiointervju i samband med projektstart https://sverigesradio.se/artikel/ny-forskning-gass-och-svanars-paverkan-i-vattenriket
• Föredrag på konferensen Biosfär 2021 (Kristianstad)

Planering
• Planering av fältstudier 2022 (inhägnadsförsök i Skåne med grågås som fokusart)


2022

Doktorand
• Slutförda doktorandkurser i statistik och furageringsekologi

Fältarbete
• Fältarbete april-augusti i sydsvenska våtmarker med insamlingar av experimentella data (inhägnader) av makrofyter, i kombination med data på våtmarksfåglar, evertebrater och vattenkemi

Bearbetning
• Laborativt arbete (vattenkemi)
• Statistiska analyser av data
• Arbete med manus med data från 2021

Kommunikation
• Föredrag på konferenserna (1) The 17th Nordic Congress of Wildlife Research (Uppsala), (2) The 6th Pan-European Duck Symposium (Portugal), och (3) Biosfär 2022 (Kristianstad)
• Föredrag för Ringsjöbygdens fågelskådare.

Planering
• Planering av fältstudier 2023 (inhägnadsförsök i Finland med sångsvan som fokusart)


2023

Doktorand
• Slutförd doktorandkurs; introduktionsuppsats

Fältarbete
• Fältarbete maj-augusti i finska våtmarker med insamlingar av experimentella data (inhägnader) av makrofyter, i kombination med data på våtmarksfåglar, evertebrater och vattenkemi

Bearbetning
• Laborativt arbete (vattenkemi)
• Statistiska analyser av data insamlade under året
• Arbete med manus med data från 2021 och 2022

Kommunikation
• Deltagande i möte med Gås- och tranförvaltningsgruppen (Länsstyrelsen Skåne), och på Viltkonferensen 2023 (Naturvårdsverket, Stockholm)
• Vetenskaplig artikel med data från 2021 publicerat i Hydrobiologia (851, 107-127), https://doi.org/10.1007/s10750-023-05317-0. Titel: The hub of the wheel or hitchhikers? The potential influence of large avian herbivores on other trophic levels in wetland ecosystems.
• Populärvetenskaplig artikel baserad på studien med data från 2021 publicerad i Skånes Ornitologiska Förenings tidskrift Anser (4: 7-12). Titel "Hur påverkas våtmarker av ökande populationer av gäss och svanar?"

Planering
• Planering av fältstudier 2024 (vegetatiosstudier i södra Sverige kopplat till GPS-data från grågås)
• Ansökan inskickad till Naturvårdsverket för finansiering av projektets sista år (2024-2026)


2024

Doktorand
• Slutförda doktorandkurser i högskolepedagogik

Fältarbete
• Fältarbete i juni i sydsvenska våtmarker med insamlingar av deskriptiva data data av makrofyter, i kombination med data på våtmarksfåglar och vattenkemi

Bearbetning
• Laborativt arbete (vattenkemi)
• Statistiska analyser av data insamlade under 2022-2024
• Arbete med manus med data från 2022 och 2023

Kommunikation
• Vetenskaplig översiktsartikel accepterad för publicering i Ornis Svecica. Titel: Herbivory on aquatic macrophytes by geese and swans – a review of methods, effects, and management
• Press-release i samband med beviljat forskningsanslag (del 2 av projektet; 2024-2026); https://www.hkr.se/nyheter/2024/stort-anslag-till-fortsatt-forskning-om-svanar-och-gass/

Planering
• Planering av fältstudier 2024 (vegetatiosstudier i södra Sverige kopplat till GPS-data från grågås)

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum21-04-0126-07-09

Nationell ämneskategori

  • Ekologi (10611)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.