Projektinformation

Kort sammanfattning

Det har vid lärosätet växt fram ett behov av någon sorts handledarforum (mötesplats där handledare möts utanför den egna ämnesdisciplinen för att diskutera diverse frågor i handledarsituationer, förhållningsätt till studenter), på olika nivåer – grundutbildning, kursuppgifter på grundnivå som inkluderar handledning, examensarbeten, kandidat- och magisteruppsatser, masters, doktorandutbildning, osv.

Tanken har vidare varit att undersöka vilka behov och önskemål om ett handledarforum (för utveckling av frågor om handledning, metodutveckling och etikprövningar) har bland högskolans lärare. Ett sådant fakultetsövergripande handledarkollegium kan också utvecklas till ett forum där olika dilemman som kan uppstå i handledarrollen på olika nivåer kan ges möjlighet att diskuteras. Hur ett sådant kollegium skulle kunna stärka varje handledare till ökad skicklighet i handledningen av sina adepter har utvecklingspotential i sammanhanget.

Utifrån kartläggningen och utgångspunkten som beskrivits ovan arbetades det fram en enkät under april-juni 2020 som skickades ut via e-mail till 50 medarbetare under augusti och september månad.

Huvudresultat

En rapport skrevs fram under hösten 2020, och under 2021 och 2022 utvecklas och planeras olika seminarier inom ramen för den högskolepedagogiska seminarier vid lärosätet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum20-01-22 → …