FRAMTIDENS FISKEHAMN - hållbart nyttjande av Östersjöns silver

  • Nordberg Karlsson, Eva (PI)
  • Lundin, Madeleine (Projektledare)
  • Adlercreutz, Patrick (Forskare)
  • Tullberg, Cecilia (Forskare)
  • Ohlin, Carl (Col)
  • Larsson, Josefine (Forskare)
  • Tschernij, Vesa (Forskare)
  • Olsson, Viktoria (Forskare)
  • Johansson, Marcus (Forskare)

Projektinformation

Kort sammanfattning

Östersjöns fiskbestånd minskar på grund av ett ohållbart fiske som domineras av stora fångstvolymer med lågt förädlingsvärde. Mindre än 15% av de svenska fångsterna i Östersjön går till humankonsumtion, resten går till fiskmjöl/foder. Samtidigt finns en önskan att en större andel av kosten utgörs av sjömat producerad i Sverige.
Därmed finns behov av att finna nya och hållbara lösningar för att producera förädlade sjömatsprodukter genom ett högre resursutnyttjande av marina råvaruresurser.
Simrishamns kommun vill, tillsammans med Lunds universitet, Kristianstad högskola och Skillinge Fisk-Impex AB, skapa en framtidens fiskehamn. En fiskehamn som bygger på ett hållbart fiske inom ekosystemets gränser, med en stark värdeskapande förädlingskedja där varje del av fisken förädlas till olika produkter och att andra värdefulla ämnen från restströmmar inom beredningen av dessa arter tas tillvara på.
Målet är att projektet ska leda fram till minst en ny innovativ livsmedelsprodukt av vardera sill och skarpsill (kallade Östersjöns silver) samt lägga grunden för att utveckla högvärdiga produkter av de restströmmar som inte blir livsmedel. Dagens nationella fiskeriförvaltning utgör ett hinder för ett ekosystem och yrkesfiske i balans.

Projektet ämnar utgöra en modell och inspiration för hur ett hållbart lokalt fiske och lokal beredning kan skapa livsmedelsförsörjning, innovation och utgöra en del av beredskapen i Sverige utan att tära på Östersjöns resurser.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum23-12-0126-11-30