Grundlärarstudenters affektiva informationssökningsbeteenden

Projektinformation

Kort sammanfattning

I ett alltmer komplext informationslandskap präglat av en närmast outsinlig informationsmängd inkluderande alternativa fakta och sanningar har grundlärarstudenter en nyckelroll i utbildandet av kommande generationers informationskompetenta samhällsmedborgare. Att nå en fördjupad förståelse för och kunskap kring lärarutbildningars undervisning i informationssökning och informationskompetens är därför nödvändig.

Beskrivning

Avhandlingsprojektets syfte är att nå en sådan fördjupad förståelse och därmed ge ett välkommet bidrag till den samlade biblioteks- och informationsvetenskapliga (B&I) informationssökningsbeteende- och informationskompetensforskningen. Utifrån en högskolepedagogisk metodologisk ansats, The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) samt undersökningsområden definierade av ett antal tröskelbegrepp för informationskompetens, söks svar på vilka informationssökningsbeteenden och informationskompetenser lärarstudenter vid svenska och/eller finska lärosäten ger uttryck för. Kvalitativa metoder, i form av intervjuer, i samband med läraktiviteter används som datainsamlingsmetod. Genom att analysera informationssökningsbeteenden och informationskompetenser som ingående i informations- och lärandepraktiker, är förhoppningen att frågor om vad som utvecklar lärarstudenters lärande för informationskompetenser besvaras, liksom vilken roll undervisande högskolebibliotekarier kan ha i utvecklandet av lärandet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum19-10-2123-12-24

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.