Projektinformation

Kort sammanfattning

Föreliggande projektet riktar sig mot undervisning anpassade skolformer som tar emot elever med intellektuell funktionsnedsättning. Enligt Skollagen, har elever som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning rätt att få sin utbildning i de anpassade skolformerna (SFS 2010:800).
Inom skolformen är ca 14 400 elever mottagna (Skolverket, 2022) varav ca 5400 får sin utbildning inom ämnesområden. Vidare erbjuds elever utbildning inom den anpassade gymnasieskolans individuella och nationella program och under läsåret 2020/2021 var ca 6540 elever mottagna i den anpassade gymnasieskolan varav ca 2800 fick sin utbildning inom det individuella programmet (Skolverket, 2021). Andelen s k individintegrerade elever varierar stort mellan olika kommuner/skolhuvudmän, från 0% till 100%. På nationell nivå är andelen individintegrerade elever som läser ämnen 18% (Skolverket, 2022), vilket är en minskning i jämförelse med tidigare år (läsår 15/16 till 19/20 låg andelen på 20-22%). Andelen elever som får sin utbildning i anpassade skolformer har varierat över tid och den senaste statistiken (Skolverket, 2022) pekar på en ökning från 0,98 % 2017/2018 till 1,29% 2021/2022.

Syftet med programmet är att bidra med kunskap om hur undervisning för elever
mottagna i anpassade skolformer kan utvecklas/utformas i ett dialektiskt förhållande till lokala förutsättningar för att öka elevernas förutsättningar att nå skolformernas övergripande och kursplanespecificerade mål.

Frågeställningar:
● Vad karakteriserar de undervisningspraktiker som utvecklas inom programmet utifrån ett didaktiskt perspektiv?
● Hur kan lärare stödjas i att utveckla en medvetenhet om didaktiska val och en förmåga att öppet pröva och värdera dessa i relation till elevers utveckling mot målen?
● Hur kan ett ömsesidigt förhållande mellan: (I) lokala kontextuella faktorer; (II)
utveckling av ett lokalt utvecklingsarbete samt (III) utveckling av specifika
undervisningspraktiker beskrivas och förstås?
AkronymKASK
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22-08-1825-06-30

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)