Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer

  • Magnusson, Petra (PI)
  • Sofkova Hashemi, Sylvana (Forskare)
  • Åkerfeldt, Anna (Forskare)

Projektinformation

Kort sammanfattning

Praktiknära forskningsprojekt med syfte att i samverkan med lärare utveckla modeller för undervisning och bedömning gällande digitalt multimodalt meningsskapande.

Beskrivning

Syfte och genomförande
Syftet med det 3-åriga projektet är att tillsammans med lärare utveckla metaspråk och medvetenhet om undervisning och bedömning i relation till digitalt, multimodalt meningsskapande i klassrummet för att förbättra villkoren för elevers lärande i en digital skolmiljö.

Forskningsprojektet avser bidra med kunskap om hur undervisning och bedömning i digitala lärmiljöer kan vidareutvecklas efter satsningarna på den Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Tidigare forskning visar att det saknas metaspråk och erfarenheter av att både undervisa i och om samt bedöma elevers digitala multimodala textproduktion. Forskningsfrågorna som projektet söker svar på är:

● På vilka sätt utmanas lärares undervisning, inklusive återkoppling och bedömningsaspekter, när eleverna skapar multimodala och digitala texter?
● Vad är utmärkande för undervisningsdesign som stödjer utveckling av elevers digitala textkompetenser?
● Hur kan lärares design och redesign av undervisnings- och bedömningspraktiker utvecklas genom erkännande och utforskande av elevers multimodala och digitala textproduktion?

Projektet ska genomföras i samarbete med grundskoleverksamheter i Kristianstads kommun och Lidköpings kommun. Forskarna ska samla material för att tillsammans med lärarna identifiera utmaningar och behov i verksamheterna, iscensätta workshoppar och interventioner. Tre cykler där modeller för undervisning och bedömning prövas och utvecklas ska genomföras.

Projektgrupp och organisation
Projektet är uppbyggt som design-baserad forskning där modeller utvecklas gemensamt av forskare och deltagande lärare. Samtliga lärare på de deltagande skolorna medverkar i utvecklingsarbetet och på varje skola väljs ett eller flera lärarlag för insamlandet av forskningsmaterial. Dessa lärarlag kommer att ha ett tätare samarbete med forskarna och kontakt med andra skolor i projektet för utbyte och återkoppling av undervisningsdesign.

Projektledare: Petra Magnusson, fil dr, universitetslektor, Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
Övriga forskare: Sylvana Sofkova Hashemi, fil dr, professor, Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Anna Åkerfeldt, fil dr, universitetslektor, Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22-01-0124-12-31
  • Spetsa öronen!

    Magnusson, P., Wennås Brante, E., Sofkova Hashemi, S. & Åkerfeldt, A., 2023-apr.-04

    Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputDigitala eller visuella produkter

    Öppen tillgång