Personcentrerad öppenvård ur ett patientperspektiv

Projektinformation

Kort sammanfattning

Ett projekt där vi utvecklat en konceptuell modell för personcentrering i öppenvård för personer med långvarig sjukdom. Denna modell operationaliseras i form av ett instrument som hittills är konceptuellt och mättekniskt testat inom sjuksköterskeledd reumatologisk öppenvård. Baserat på dessa erfarenheter vidareutvecklas och kvalitetssäkras nu instrumentet för att kunna användas för utvärdering och utveckling av reumatologisk, neurologisk, psykiatrisk och kardiologisk öppenvård ur ett patientperspektiv.

Beskrivning

Personcentrerad vård (PCV; person-centred care, PCC) bidrar till förbättrade hälsoutfall, bättre vårdkvalitet och ökad kostnadseffektivitet. PCV innebär i korthet att vården utgår från personen med sjukdomen istället för sjukdomen som personen har; vården bedrivs tillsammans med personen som är aktivt involverad i planering och genomförande av sin vård. För att kunna kvalitetssäkra och utvärdera hur personcentrerad vården är och hur detta relaterar till andra utfall krävs kvalitetssäkrad kvantifiering av graden av PCV. Utveckling och kvalitetssäkring av instrument för mätning av PCV har varit en utmaning, särskilt avseende mätning ur patientens perspektiv. Teoretiskt välgrundade instrument av denna typ som tillåter jämförelser inom och mellan olika öppenvårdskontexter och som har kvalitetssäkrats med robusta mättekniska metoder saknas. Vi har nyligen utvecklat instrumentet ”the PCC instrument for outpatient care” (PCCoc) för att mäta graden av patientupplevd PCV i öppenvård. Instrumentet bygger på ett teoretiskt ramverk för PCV i öppenvård och är testat i reumatologisk kontext med goda resultat. Intentionen är dock att PCCoc ska kunna användas även inom öppenvårdsverksamhet för personer med andra långvariga tillstånd. Dessutom finns ett utvecklingsbehov av PCCoc för att utöka utfallsrummet och minska mätosäkerheten.

I detta projekt vidareutvecklas och kvalitetssäkras PCCoc för användning inom öppenvård för personer med olika långvariga tillstånd. Instrumentet kommer därför att revideras och testas kvalitativt och kvantitativt i olika öppenvårdskontexter. Den mättekniska utvärderingen och kvalitetssäkringen genomförs baserat på Rasch measurement theory (RMT) och fokuserar på överensstämmelse med konceptuellt ramverk, kalibrering, mätinvarians och säkerställande av acceptabel mätosäkerhet. Möjligheten att utveckla en dynamisk så kallad computer adaptive testing (CAT) funktion för PCCoc kommer också att undersökas. Dessutom kommer projektet att studera hur PCV relaterar till olika utfall och faktorer. Intentionen är att detta projekt ska komma att bidra till en ökad förståelse av PCV i öppenvård och till att tillhandahålla metodik för kvalitetssäkrad och systematisk utvärdering av vårdkvalitet i termer av graden av patientupplevd PCV som kvalitetsindikator och beslutsstöd i verksamhetsutvecklande förbättringsinsatser.

Projektet genomförs i samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Helsingborgs lasarett.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum19-01-01 → …