Projektinformation

Kort sammanfattning

Relationen mellan idrott, fysisk aktivitet och hälsa präglas av komplexitet. På grund av rådande tävlingslogik och professionalisering uppnår svensk idrottsverksamhet generellt och idrottsutbildning i skolan specifikt inte sin fulla potential som resurs för ungdomars fysiska aktivitet, idrottsliga utveckling, hälsa och folkhälsa. Projektet har sitt ursprung i ett större samverkansprojekt med Osby Kommun och Ekbackeskolan där en tydlig lärande- och hälsofokuserande idrottsutbildning bedrivs med stöd av personcentrering.

Beskrivning

Projektets målsättning är kunskapsutveckling för hälsofrämjande verksamhetsutveckling. och utöver att följa verksamheter utifrån organisation och ledarskap så infattas även en doktorand i projektet med fokus på eleverna. Doktorandprojektets övergripande syfte är att undersöka hur personcentrering som innovativ strategi kan bidra till lärande, empowerment och hälsa bland eleverna. Studierna ska med både kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign bidra med kunskap om hur idrotts-profilerad utbildning kan ses ur nya perspektiv för hälso-sammare miljöer för unga aktiva och bidra till folkhälsa för målgruppen. Data samlas in vid och i samarbete med den gymnasiala lärande- och hälsofokuserade idrottsutbildningar. En vid Ekbackeskolan i Osby. Verksamheten beräknas följas under hela projekttiden och i en av doktorandstudierna inkluderas även andra gymnasieskolor med idrottsutbildning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22-09-0126-12-31