Reablement på särskilt boende för äldre - genomförbarhet, effekt och erfarenheter hos äldre personer och personal

  • Johansson, Lena (Doktorand)
  • Lidström-Holmqvist, Kajsa (Huvudhandledare)
  • Pettersson, Cecilia (Biträdande handledare)
  • Philipsson, Anna (Biträdande handledare)
  • Arvidsson-Lindvall, Mialinn (Biträdande handledare)

Projektinformation

Kort sammanfattning

Åldrandet kan medföra reducerad aktivitetsförmåga och tilltro till sin kapacitet, vilket kan leda till ett ökat vård- och omsorgsbehov. Enligt socialtjänstlagen kan äldre erbjudas särskilt boende då behov av omsorg och trygghet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Under 2020 bodde ca 108 000 personer på särskilt boende för äldre. Boendeformen har tendens att ha passiviserande effekt där äldre kan få svårt att påverka sin egen vardag och egna prioriteringar riskerar bli sekundära personalens rutiner. Hälsosamma vanor bidrar till välbefinnande och ett aktivt åldrande. Insatser med fokus på personcentrerad vård, återtagande av förmågor och aktiviteter som skapar välbefinnande behöver därför få större utrymme. Reablement är en teambaserad rehabiliteringsinsats till äldre med reducerad aktivitetsförmåga som hjälper dem att anpassa sig till sin vardag genom att lära eller åter-inlära färdigheter. Reablement är inte tidigare beforskat inom särskilt boende så för att studera interventionen inom en ny kontext kommer projektet att omfatta fyra delstudier på ett särskilt boende för äldre i Örebro kommun.
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka om interventionen reablement kan genomföras samt främja aktivitet, delaktighet och välbefinnande hos äldre personer på särskilt boende. Syftet är också att beskriva de boendes och personalens upplevelser av deltagande i samt genomförande av interventionen reablement samt beskriva hälsoekonomiska effekter av insatsen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum22-01-0128-06-30