Projektinformation

Kort sammanfattning

Syftet med projektet är att utvärdera om ungdomars deltagande i sömngrupper kan förbättra eller påverka individuell sömnlängd och sömnkvalitet, samt att utvärdera om deltagandet i sömngrupper påverkat skolprestationer och psykiska hälsa.

Beskrivning

Ungdomar sover allt mindre. På kortare sikt påverkas den psykiska hälsan hos ungdomarna men även deras skolprestationer. Risken för att lämna skolan utan godkända betyg och att få långvariga hälsoproblem ökar på längre sikt. Detta för det extra viktigt att stoppa denna negativa utveckling i tid. Sömn är komplext och flera faktorer påverkar, men en stor bidragande faktor är vårt 24-timmarssamhälle och den lättillgänglighet som finns via digitala enheter dygnet runt, även pubertetsrelaterade förändringar påverkar samt stress inför framtiden och skolan. Skolan är en naturlig arena för att nå ut till ungdomar. I skolan
befinner sig de flesta ungdomar i Sverige och elevhälsoteamet bedriver hälsofrämjande insatser. De negativa förändringarna av tonåringars sömnvanor under de senaste decennierna är en tickande bomb som sannolikt kommer att orsaka samhällsproblem i framtiden. Dels utifrån folkhälsa och högre kostnader för ökad ohälsa i befolkningen i form av depression och kronisk smärta (Baglioni et al, 2011; Finan, Goodin,
& Smith, 2013) och med fler unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att ha svårt att sova innebär en ökad risk för skolfrånvaro och svårigheter att prestera i skolan (Bauducco et al, 2015; Hayes & Bayton, 2020). Inlärningen och minnet påverkas negativt vid sömnbrist, då minnesbildning är beroende av sömntillstånd (Chen & Chen, 2019). Då sömnstörning försämrar inlärningsförmågan, påverkas i sin tur elevernas akademiska prestationer i negativ riktning (Seoane et al., 2020). Problematiken visar på att det behövs interventioner/åtgärder som främjar och förbättrar sömnen hos denna målgrupp, detta för att öka de akademiska prestationerna men även i slutändan förbättra individens hälsa och sömn (Seoane et a.,l 2020). Förväntad nytta är förbättrad sömnkvalitet, längre sömnlängd och
minskade sömnstörningar. Det är även en nytta med att deltagarna blir medvetna om sina sömnvanor i ett led i att förändra sitt beteende kring sin sömn. Nyttan är även socialt stöd och gemenskap, detta kan vara särskilt viktigt för personer som upplever sömnproblem, eftersom det kan minska känslan av ensamhet och att de finner stöd i varandra. Deltagarna får även kunskaper kring hälsosamma sömnvanor som kan vara en viktig faktor i deras hälsa och välbefinnande. Denna forskning har potential att belysa hur strategier och verktyg kan påverka sömnlängd, sömnkvalitet och välbefinnande och därmed bidra till en bättre folkhälsa.
StatusEj startat
Gällande start-/slutdatum25-01-0125-01-01

Nyckelord

  • Sömngrupper
  • Akademisk framgång
  • Psykisk hälsa
  • Ungdomar