Projektinformation

Kort sammanfattning

Syftet med projektet är tillsammans med Helsingborgs Stad sätta det lokala uppdraget i fokus. Vårt tidigare FoU projekt (Verksamhetsskap i praktiken) visade att genom lokal konstruktion av uppdraget genom chefers dialog samt introduktion av ett fåtal ”nya begrepp” påverkades tolkningen för verksamheten, uppdraget, organisationen och dess medlemmar.

Beskrivning

Under flera decennier har vi bedrivit arbetslivsforskning och utvecklingsarbete inom både privat och offentlig sektor. Vårt perspektiv på utvecklingsarbete har alltid ett övergripande syfte att identifiera en balans mellan individens förutsättningar och behov och verksamhetens krav och förväntningar. I vår forskning har vi ofta sett hur individen i sin strävan efter att göra ett bra jobb inte har haft adekvata förutsättningar för att göra detta. Hur organisatoriska principer har begränsat prestationen, hämmat begripliggörandet och negativt påverkat välbefinnandet.
Ett stort hinder, som vi gång på gång har sprungit på, för att verksamheter verkligen ska kunna utvecklas, har varit ett ensidigt fokus på roller och ett envist undvikande av att samtala kring uppdraget. Begrepp som ledarskap och medarbetarskap har en betydande begränsning i en konkret och komplex praktik, då de riktar blicken mot roll, formell organisation och hierarki. Att i verksamheter börja i ledarskapet med syfte att lösa något eller få något gjort, hämmar bilden av det gemensamma uppdraget.

Huvudresultat

Vad händer då när avdelningschefer har för avsikt att initiera verksamhetsutveckling, men
inte får prata om eller utgå från ledarskap? Vad händer när vi pratar verksamhetsskap? Först
och främst fanns det initialt en viss skepticism inom chefsgrupperna. Efterhand förändrades
emellertid denna skepticism till att cheferna började återge positiva beskrivningar av vad
projektet satte fingret på och kollektivt konstruerade. Genom ett fåtal ”nya” begrepp
påverkades tolkningsramarna för verksamheten, uppdraget, organisationen och dess medlemmar. Tolkningsramar som öppnade upp för ökad dialog och delaktighet på avdelningarna, skapade en förändrad syn avseende relationen mellan olika avdelningar, där en intern konkurrens ersattes med ökad samverkan och samarbete. Det händer något när vi inte stirrar oss blinda på ledarskap.
StatusEj startat