Äldre lantbrukares arbetssituation och hälsa

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Det är med hänsyn till resultaten i detta projekt viktigt att ta hänsyn till det funktionella åld-randet på de flesta arbetsplatser, och inom lantbruket i synnerhet. Det är viktigt att se över arbetsprocessen utifrån de äldres funktionella åldrande med sämre reaktionsförmåga, syn och hörsel etc. Vissa fysiskt tunga, stressande och krävande arbetsmoment beskrev intervjuperso-nerna att de slutat med eller leja bort, medan andra hade bytt produktionsinriktning för att underlätta arbetet. Enkätstudien visade att äldre lantbrukare tog längre tid på sig att återhämta sig och fick oftare skelettskador samt oftare skadade fötter, tår och anklar än andra ålders-grupper. Det är därför viktigt att genomföra förändringar av arbetsprocesser med hänsyn till det funktionella åldrandet, se till att lägga in pauser i arbetet och se till att förlänga möjlighe-ten för återhämtningstid mellan arbetspassen. Det är även viktigt att som lantbrukare vara noga med att använda funktionell skyddsutrustning och arbetskläder för att förhindra skador. Det som främst angavs som orsak till att en del lantbrukare arbetade efter 65 år i intervjustu-dien var om deras hälsa tillät detta, om de såg sitt arbete som meningsfullt samt om de kände sig stimulerade och uppskattade för det arbete som de utförde. Generationsskiftet var också en mycket viktig faktor som påverkade när lantbrukarna lämnade arbetslivet, men som inte på-verkade de andra yrkesgruppernas pensionsplanering. De äldre lantbrukarna som var med i denna intervjustudie tycktes ha ett bättre utgångs-läge till ett förlängt arbetsliv än de som var medarbetare eller andra småföretagare. Detta då lantbrukarna i större omfattning än andra yrkesgrupper kunde styra över sig själv och sin verksamhetsinriktning. Alla de intervjuade lantbrukarna hade många inriktningar inom sitt företag som de hade anpassat utifrån marknad, efterfråga och eget intresse. De beskrev att de som äldre i arbetslivet kände sig trygga av att ha ålderspensionens ekonomiska beredskap i ryggen och kunde nu vidareutveckla någon del av verksamheten som de trivdes med samtidigt som de slutade med mindre stimulerade eller slitsamma arbetsuppgifter. Att kunna styra över sin tid och när, hur och vad som skulle göras ökade både äldre lantbrukare och de andra yrkesgruppernas vilja och möjlighet att kunna arbeta vidare efter 65 år. De som inte hade haft möjlighet till detta eller hade fått problem med hälsan beskrev främst detta som en anledning till att lämnat arbetslivet tidigare.
OriginalspråkSvenska
FörlagSveriges Lantbruksuniversitet
Volym2011:37
ISBN (tryckt)978-91-86373-88-7
StatusPublicerad - 2011
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnLandskap trädgård jordbruk : rapportserie
FörlagSveriges lantbruksuniversitet
Nr.37
Volym2011
ISSN (tryckt)1654-5427

Nationell ämneskategori

  • Lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet (40503)

Nyckelord

  • Äldre
  • arbetsskada
  • arbetsmedicin
  • aarbetsolyckor
  • förebygga ohälsa
  • folkhälsa
  • Prevention
  • arbetsskadeprevention
  • försäkringsmedicin

Citera det här