Åtgärder för att minska risken för arbetsskador bland äldre lantbrukare

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

På grund av den förändrade demografin blir det allt fler äldre inom arbetskraften i västvälden. Detta inte minst inom lantbruket där antalet äldre som arbetar kvar till en hög ålder är betydande. De generella fysiologiska förändringarna med ökande ålder, som exempelvis sämre syn, hörsel och reaktionsförmåga, är riskfaktorer för att drabbas av arbetsskador. Lantbruket är samtidigt en av Sveriges farligaste arbetsplatser. Med anledning av detta är det viktigt att åldersanpassa arbetslivet utifrån dessa åldersförändringar.Det övergripande syftet med projektet var att studera genomförda åtgärder för att minska risken för arbetsskador bland äldre inom lantbruket. Projektet bestod av två delar:i) Att göra en kunskapsöversikt av internationella interventioner för äldre inom lantbrukets arbetsmiljö där åtgärderna ska ha utvärderats. Kunskapsöversikten avser därigenom att kunna visar på vilka insatser som verkligen har visat sig minska risker för olyckor och ohälsa i lantbruksarbetet bland äldre (55 år och äldre).ii) Att intervjua äldre lantbrukare om vilka åtgärder de hade vidtagit i sitt dagliga arbete vid ökande ålder för att minska risken för arbetsskador.Den systematiska litteraturgenomgången av internationella studier visade på bristen av utvärderade åtgärder och interventioner angående att minska risken för arbetsskador bland äldre på lantbruk. Trots åtskilliga sökningar återfanns enbart tre utvärderade interventioner varav enbart två hade utvärderat effekten av åtgärden och en hade utvärderat antalet deltagare i interventionen.Resultatet från intervjustudien med de äldre lantbrukarna visade på att de åtgärder som de hade vidtagit för att klara av sitt dagliga arbetsliv var:1) Anpassa arbetet till sitt funktionella åldrande genom att lägga om produktionsinriktningen, köpa in tjänster eller låta någon annan göra alltför fysiskt tungt och stressande arbete;2) Lyssna på sin kropp och ta pauser, vila och återhämta sig så man inte blev för sliten och för att minska risken för olyckor och skador;3) Kontinuerligt underhåll av maskiner, byggnader och utemiljöer;4) Använda ny teknik för att minska arbetsbelastningen och göra arbetet säkrare;5) Fysiskträning för att stärka alla kroppens muskler och bevara/förbättra styrka och uthålligheten.6) Personlig skyddsutrustning och funktionella arbetsskor och arbetskläder.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortAlnarp
FörlagSveriges Lantbruksuniversitet
Antal sidor25
Volym2013:27
ISBN (tryckt)978-91-87117-58-9
StatusPublicerad - 2013
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet (40503)

Nyckelord

  • arbetsmiljö
  • lantbrukare
  • äldre
  • lantbruk

Citera det här