Att analysera, förebygga och åtgärda matematiksvårigheter i förskolan och grundskolans tidigare år: delrapport från ett utvecklingsarbete

Anna-Lena Lindekvist

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

258 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Utifrån en rad studier som visar att elevers svårigheter i matematik ofta är att hänföra till andra svårigheter än rent matematiska ville jag undersöka elevers förmåga att lösa textuppgifter utifrån det så kallade ALP-testet – Analys av Läsförståelse i Problemlösning. Jag har också jämfört resultatet med de årliga test som genomförs i matematik på skolan samt för år 5 även med resultatet av nationella provet i matematik våren 2003. De resultat jag fått överensstämmer väl med de undersökningar som visar att problem i matematik oftast orsakas av brister i begreppsbildning, bristande läsförmåga/läsförståelse och brister när det gäller kreativitet och logiskt tänkande snarare än brister i den rent matematiska förmågan. I avsnittet Förslag till åtgärder redovisar jag en rad aspekter och åtgärder som man bör vidta för att utveckla den matematiska förmågan hos alla elever, men särskilt när det gäller elever i svårigheter. I mitt fortsatta arbete avser jag att arbeta vidare med att ta fram och samla exempel på lämpliga övningar och pröva dessa i arbetet men elever i matematiksvårigheter. Rapporten innehåller också en presentation av arbetet med Lärakademin Matematik i förskola/förskoleklass. Här presenteras delar av den teoretiska bakgrunden för arbetet med att utveckla arbetet med matematik i förskola och förskoleklass i syfte att ge barnen en stabil grund med välutvecklade begrepp, förmåga till problemlösning och en tilltro till sitt eget tänkande. Bland annat handlar det om ett förändrat förhållningssätt till och syn på matematiken hos förskolläraren, från ett mer skolinriktat synsätt med siffror och räknande till att se matematiken som ett sätt att hantera verkligheten och lyfta fram mångfalden av matematik i vardagen.

OriginalspråkSvenska
Nummer3
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2004
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här