Bright Communication: Belysningskommunikation med fokus på perception och energi

Magdalena Boork, Johanna Enger, Carolina Hiller, Karin Wendin

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

15 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I syfte att främja effektiv användning av energi för belysning, samtidigt som brukarensupplevelse och ljuskomfort sätts i fokus, har detta projekt utvecklat metoder ochverktyg för att kommunicera kring ljus och belysning. För att tillgodose att ljusmiljöerutformas utifrån ett brukarperspektiv har dagens existerande definitioner avljuskvalitet, som huvudsakligen bygger på tekniska och fysikaliska termer,kompletterats med begrepp och definitioner av ljusets visuella och emotionellakaraktär. Genom en nära samverkan med både belysningsbranschen och beställare iprojektets samtliga faser har målet varit att utveckla metoder och verktyg som är välförankrade och tillämpbara av olika aktörer involverade i processen från ljusplaneringtill implementering och utvärdering av nya ljusmiljöer.Belysning står för en betydande del av den totala energianvändningen i byggnader, runt20 procent för hushåll och 40 procent för lokaler. Energibesparingspotentialen är högoch Europa befinner sig i ett skifte mot mer energieffektiv belysning som följd av båderegler och teknikutveckling. Samtidigt tenderar svenska konsumenter fortfarande attföredra glödljus, eftersom det upplevs ge en bättre komfort än ljuset från modernaljuskällor. För att motivera fastighetsägare och konsumenter att byta till merenergieffektiva produkter är det därför nödvändigt att fokusera mer på ljusets visuellaoch emotionella kvaliteter. Idag saknas dock kunskap, begrepp och verktyg för attkommunicera och mäta visuell ljuskvalitet. Det är denna utmaning som projektet haravsett möta genom metoder för att bedöma objektiva och subjektiva ljuskvaliteter förljuskällor, armaturer och ljusmiljöer och omsätta resultaten i verktyg riktade motbranschen.Projektet har tagit fram en skiss för ett kommunikationsverktyg som baseras påupplevelsemått av ljuskvalitet. Verktyget fungerar som en neutralkommunikationspunkt och stödjer såväl belysningsbranschen som beställare, ochdärmed även slutanvändaren. Genom att minska missförstånden och öka samsynenmellan aktörer i olika delar processen från ljusplanering till implementering väntasverktyget främja ljusmiljöer som både är energieffektiva och skapar en god upplevelseoch komfort.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortBorås
ISBN (elektroniskt)978-91-88907-61-5
StatusPublicerad - 2019

Publikationsserier

NamnRISE Rapport : 2019:34
Nr.34

Nationell ämneskategori

  • Teknik (2)

Nyckelord

  • ljuskvalitet
  • sensorisk analys
  • visuell upplevelse

Citera det här