De kommer inte hit för att misslyckas: en rapport om utbildningskvalitet, breddat deltagande och lärande från ett First Year Experience-perspektiv

Johan Landgren

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  1 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  I denna rapport presenteras det material som tagits fram inom First Year Experience-projektet. Målet med projektet har varit att undersöka hur Högskolan Kristianstad kan förbättra mottagandet av studenter under deras första tid på högskolan. Projektet har genomförts genom fokusgruppssamtal med delar av högskolans personal, utskick av en studentenkät, analys av inkomna ansökningar till medel för kvalitetshöjande projekt inom undervisning och analys av digitala plattformar för utbyte av material och goda exempel. Resultatet visar att de satsningar som kan göras för att förbättra mottagandet av förstaårsstudenterna framförallt bör göras i studenternas lärandekontext, det vill sig så nära de kurser och program där de studerar. Viktigt för sådana satsningar är därtill att utgå ifrån såväl programområdenas behov och förutsättningar som studenternas behov, förutsättningar och motivation, samtidigt som kunskapskraven hålls på en hög nivå. I sammanhanget har begreppet stadieövergång visat sig vara användbart. Slutsatsen är att en högskoleövergripande satsning på förstaårsstudenterna framförallt bör vara stödjande och uppmuntrande. För att åstadkomma detta föreslår projektgruppen ett antal åtgärder: De resurser och kompetenser vid högskolan som rör FYE, breddad rekrytering och breddat deltagande, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, pedagogisk utveckling samt generella akademiska kompetenser bör samlas och synkroniseras. Högskolan bör enas kring ett gemensamt mål, med fokus på studenters lärande, och sträva mot att samtliga medarbetare arbetar mot detta mål. Högskolan bör utreda hur organisationen kring stödet till kvalitetsutveckling ser ut och överväga att tillsätta en tjänst för detta. Programområdesansvarigas ansvarområde bör ses över så att administrationen kan minskas och det kvalitetsutvecklande arbetet ökas. Vidare behöver den pedagogiska kompetensförsörjningen säkerställas och utvecklas, och arbetet med uppföljning av hur väl studenterna klarar av sina studier systematiseras. Slutligen behöver den högskoleövergripande introduktionen tillgängliggöras för samtliga studenter och utvecklas mot att bli mindre informationstung och mer välkomnande, samt användandet av regelbundet återkommande studentenkäter, av det slag som varit en del avprojektet, vidareutvecklas.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagLärandeResursCentrum
  StatusPublicerad - 2016

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • breddat deltagande
  • first year experience
  • fye
  • hkr
  • högskolan kristianstad
  • lrc
  • utbildningskvalitet

  Citera det här