Educational encounters with adult students in difficult learning situations

Lisbeth Ohlsson

  Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

  Sammanfattning

  Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. En grupp bestående av 23 anställda hade sökt till vuxenutbildningen men misslyckats i s.k. ”inslusstest” vid ett tidigare besök av lärare från Komvux. Syftet med föreliggande studie är att, i vad som betecknas som svåra lärandesituationer, undersöka eventuella dolda resurser för lärande hos den aktuella gruppen. Forskningsfrågorna rör hur lärande och undervisning kan förstås ur ett livsvärldsperspektiv när traditionellt strikta testförfaranden ersätts med dialog i pedagogisk och psykologisk diagnos. Intresset riktas även mot hur de studerande upplever sig själva som lärande människor och hur de skapar mening vid problemlösning framförallt i matematik och svenska samt vilket inflytande samspelet med forskaren har i interaktionen. Data har insamlats genom ljudbandsinspelningar vid individuella pedagogiska möten mellan de studerande och författaren. Transkriptioner från fyra av dessa möten har djupanalyserats i ett flertal turer pendlande mellan helhet och delar. Studiens metodologiska ansats är inspirerad från fenomenologiska och hermeneutiska traditioner med särskilt fokus på kontextuell analys. En bild framträder genom de olika analysfaserna vilken kan beskrivas som ett universum av komplexitet med ringar i ständig rörelse. Helhetens komplexitet ”fryses” i sin rörelse på analytiska grunder och ringarna tas isär och granskas. De huvudsakliga resultaten av analys och tolkning träder fram som en ”interaktionens relationella grammatik” i vilken formaspekter visar sig som sekvenser och skift i interaktionen där vissa skift förefaller starkare och mer betydelsefulla än andra. Relationer och meningsaspekter urskiljdes som innehållsliga teman, främst med fokus på de studerandes perspektiv men i viss utsträckning även på forskarens perspektiv. En gemensam nämnare för de fyra mötena tolkas i termer av metakognition som relation mellan liv och lärande, där existentiella teman såsom exkludering framträder, men även teman som rör innehåll i kursplaner och skolämnen framstår som betydelsefulla. Mediering och rollen som katalysator i dialog och diagnos i dessa pedagogiska möten speglas i Martin Bubers dialogfilosofi och mötet mellan ett Jag och ett Du. Undervisning och lärande i svåra lärandesituationer förstås i den föreliggande studien som ”att vara del av varandras intelligens” genom vilket frigörande av dolda resurser för lärande kan ske. Tillämpning av studiens resultat i vuxenundervisning ses genom att metakognitiva aspekter av lärande och undervisning kan förena studerande och den naturliga variationen av olikheter i blandade undervisningsgrupper.

  OriginalspråkEngelska
  Förlag
  StatusPublicerad - 2008

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Educational encounters with adult students in difficult learning situations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här