En fungerande vardag: en studie om samverkan mellan brukare, kommun, och region i psykiatrisk öppenvårdverksamhet

Lisbeth Lindell, Ann-Marie Ek

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

47 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Psykiatrireformen tydliggjorde när den trädde i kraft 1995 ett delat ansvar mellan kommuner och landsting för psykiskt funktionshindrade. Såväl före som efter reformen har bristande samverkan mellan kommun och landsting varit föremål för försök till kraftansamlingar på både nationell och lokal nivå. Det är mot bakgrund av detta som ett samverkansprojekt mellan Social– och omsorgsförvaltningen i Småstads och storstads psykiatriska klinik initierades under hösten 2004. Forskningsplattformen för Närsjukvård fick våren 2005 i uppdrag att utvärdera verksamheten. Syftet med studien är att undersöka brukarnas upplevelser och erfarenheter av verksamheten, vad personalen uppfattar som det speciella med verksamheten samt hur denna personal anställd vid kommun respektive psykiatri arbetar tillsammans för att stödja människor med svåra psykiska och sociala problem.Utvärderingen har karaktären av en kvalitativ fallstudie. Studien bygger på individuella och personal, deltagande observation, deltagande vid och bandinspelningar av interna samverkansmöten, deltagande i samverkansgrupper med chefer, studiebesök och intervju vid dagsjukvården i en närliggande stad, återkoppling till besökare, fokusgruppdiskussion och återkoppling till personal. Resultatet visar att verksamheten har utvecklats väl under sin inledande tid. Samlokaliseringen och det nära samarbetet ger goda resultat. Personal och chefer från båda verksamheterna är nöjda. Brukarna är i hög grad nöjda och menar att de kan påverka verksamheten. Vi kan se att det är hela konceptet som ger framgång. Alla delarna i verksamheten är lika viktiga och de interagerar med varandra på ett positivt sätt, vilket medför att helheten blir större än delarna. Utmaningen inför framtiden är att gemensamt komma fram till hur verksamheten ska utvecklas framöver. I en eventuell fortsatt utvärdering föreslås fokus läggas på besökarnas väg ut från verksamheten, användandet av Can-skattningar och genomförandet av gemensamma utbildningsinsatser för kommunens och Region Skånes personal.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagForskningsplattformen för utveckling av närsjukvård
StatusPublicerad - 2006
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.2006:2
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • kommun
  • psykiatrisk behandling och vård
  • psykiatrisk öppenvård
  • psykisk hälsa
  • region
  • samverkan
  • social aktivitet
  • social gemenskap

Citera det här