”Ett nätverk i verkligheten”: Skåne Nordostbiblioteken i samverkan

Lisbeth Ohlsson

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  Sammanfattning

  Genom att bygga vidare på ett redan etablerat samarbete i det så kallade Nordost-projektet mellan sju folkbibliotek och Högskolebiblioteket i Kristianstad, avsåg det projekt, som här är föremål för utvärdering, att knyta folkbibliotekarier med benämningen studiebibliotekarier och med särskilt ansvar för vägledning av distansstuderande, närmare Högskolan genom en kurs där det centrala innehållet var informationskompetens och licensdatabasers tillgänglighet. Bibliotekarierna som deltagit i kursen har under studietiden haft tillgång till Högskolans databaser. De benämns i rapporten omväxlande som folkbibliotekarier, studiebibliotekarier och kursdeltagare men det bör förhoppningsvis framgå av sammanhanget att det rör sig om samma grupp. Databaser har utvecklats oerhört de senaste åren och genom kursen för studiebibliotekarier skulle man kunna ”öppna en dörr” mellan högskolebiblioteket och folkbiblioteken och därmed undvika en situation där vissa känner att de inte har tillträde, något som då skapar osäkerhet. Erfarenheter från bibliotekspersonalens arbete på Högskolan Kristianstad tydde på att det finns studenter som känner sig helt bortkomna i bibliotek och att personlig handledning till studenterna inte går att undvara. Utvärderingen har genomförts av undertecknad, Lisbeth Ohlsson, universitetsadjunkt på Institutionen för beteendevetenskap, Högskolan Kristianstad och doktorand vid Pedagogiska Institutionen vid Lunds Universitet. I egenskap av utvärderare har jag deltagit i det inledande kurstillfället i oktober 2003 samt vid slutseminariet i december 2004. Dessutom har jag kommunicerat med kursdeltagarna via epost samt vid personliga besök hos två av dem för att genomföra längre intervjuer i deras vardag på folkbiblioteken i orter av varierande storlek. Färdigställandet av rapporten fördröjdes på grund av sjukdom. Föreliggande evalueringsstudie har en upplevelseinriktad karaktär och är ett försök att komma nära de upplevelser, de deltagande studiebibliotekarierna haft av sitt lärande, dels under kursens gång dels i det dagliga arbetet på det egna folkbiblioteket efter genomgången kurs. Metoden för att uppnå detta har främst varit att efterfråga kursdeltagarnas muntliga och skriftliga beskrivningar av undervisningens värde för deras arbete gentemot de låntagare som 2 är studenter och då särskilt vid Högskolan Kristianstad men även för arbetet med övriga låntagare vid biblioteken i Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Perstorp, Hörby och Bromölla. Dessutom har jag vid de kurstillfällen jag deltagit i, gjort anteckningar, som gett kompletterande perspektiv på utvärderingsarbetet. Enligt de resultat som framträtt i utvärderingen kan kursen sägas ha uppfyllt målen i hög utsträckning. Närmare bestämt, framträder en mångfacetterad bild där vardagen hemma i kommunbiblioteket avtecknar sig som en livfull verklighet av samspel mellan låntagare och studiebibliotekarie. Utbildningsprojektet har i stor utsträckning öppnat dörrar för engagerade och kompetenta folkbibliotekarier och kursdeltagarna framhåller värdet av att själv ha fått sätta sig in i och prova databaser och sökvägar. Beskrivningarna förmedlar glädje och eget intresse för informationskompetens, trygghet i att ha byggt upp personlig kontakt med och kunskap om hur kollegor på Högskolan arbetar och vilka resurser som finns att tillgå där men också insikter om hur studenternas situation kan te sig. De problem, som framförallt tydliggörs i utvärderingens olika faser handlar om tekniska frågor såsom VPN-klientens och lösenords funktion och om IT-strategier hos ansvariga i kommunerna i förhållande till bibliotekens behov. En stor risk framträder i utvärderingen, nämligen den att studiebibliotekarierna inte ges möjligheter att upprätthålla sin kompetens genom fortbildning och tillfällen till övning. En slutsats som kan dras på grundval av utvärderingen är att den samverkan mellan Högskolans bibliotek och folkbiblioteken, som möjliggjorts genom projektet kan vara en katalysator i frigörandet av resurser för lärande och informationskompetens hos kommuninnevånare både på väg mot eller redan inne i högskolestudier.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2004

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här