Existentiell ensamhet bland äldre personer: volontärers uppfattningar

Charlotte Olsson, Carina Rydsten, Kerstin Blomqvist

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

22 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Äldre personer med många sjukdomar och komplexa vård- och omsorgsbehov tillhören sårbar grupp i samhället. Ohälsan och olika utmanande situationer i livet som denäldre personen ställs inför kan leda till att den äldre personen blir mer medveten omsin existens och framkalla upplevelser av existentiell ensamhet. Ändå vet vi förhållandevislite om hur existentiell ensamhet upplevs och hur den kan upptäckas. Volontärerär en grupp som möter äldre personer och som skull kunna sitta inne med kunskapom existentiell ensamhet bland äldre. Syftet var därför att ta reda på hur volontäreruppfattar och beskriver äldre personers upplevelser av existentiell ensamhet. Studieningår i ett större forskningsprojekt, den så kallade LONE-studien där, förutom volontärer,även äldre personer, deras närstående och personal ingår. Den aktuella undersökningenhade en kvalitativ induktiv ansats och 25 volontärer har intervjuats i sexfokusgruppsamtal. Under intervjuerna har en temaguide använts och intervjuerna haranalyserats med kvalitativ innehållsanalys. Volontärernas beskrivningar av hur de uppfattaratt äldre personer upplever existentiell ensamhet resulterade i fem sub-teman:att känna sig betydelselös, avsaknad av tillhörighet och förankring, farhågor inför detokända, förlust av sitt tidigare jag samt en önskan om att skona och längtan efter attdela. Dessa fem sub-teman bildade tillsammans huvudtemat: Vilsenhet, längtan eftermening och efter någon som vågar träda in i min värld. Vår slutsats är att volontärersitter inne på viktig kunskap om upplevelser av existentiell ensamhet och om de existentiellafunderingar som äldre har och att volontärer har en viktig roll i vård- och omsorgsarbetegenom att tillgodose äldre personers behov av att möta medmänsklighetoch kunna dela sina tankar och upplevelser.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
StatusPublicerad - 2018

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.6-2018
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Nyckelord

  • existentiell ensamhet
  • kvalitativ studie
  • volontärer
  • äldre

Citera det här