Fenomenet elevhälsa: Ett diskussionsunderlag som belyser elevhälsa i Sverige och Finland

Annette Byström, Catarina Grahm, Helena Sjunnesson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

41 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Sedan 2010 finns begreppet Elevhälsa inskrivet i den svenska skollagen (SFS  2010:800). Till grund för den nu aktuella lagtexten ligger utredningen Från dubbla spår till elevhälsa: i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling (Elevvårdsutredningen, 2000). Uppdraget för elevhälsan ska kretsa kring lärande, hälsa och skolmiljö och arbeta förebyggande och hälsofrämjande. För att möta det föreskrivnata uppdraget, anges i skollagen (2010:800) att elevhälsan ska omfatta kompetenserna skolhälsovård (skolläkare och skolsköterska), kurator, skolpsykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens. I elevhälsan möts därmed kompetenser med grund i olika teorier och utgångspunkter.

Intresset för elevhälsa som fenomen har väckts hos oss dels utifrån våra tidigare erfarenheter som klasslärare och specialpedagoger, där vi både tagit del av och varit en del av såväl elevvård som elevhälsa, och dels utifrån vårt arbete som adjunkter inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen vid Hög-skolan Kristianstad. Vi ser det som angeläget att studenterna på speciallärar- och specialpedagogprogrammen förbereds för att vara en del av elevhälsoarbetet, vilket kan innebära att vara en del av elevhälsoteamet.

Genom att belysa den svenska elevhälsan och sätta den i relation till hur ett annat land arbetar med motsvarande frågor är avsikten med denna rapport att skapa ett underlag för diskussion, där olika sätt att arbeta med, och förhålla sig till, elevhälsa lyfts fram.

Landet vi valt att relatera till är Finland. Valet har gjorts dels utifrån den debatt som förts i media om PISA-resultat och de goda resultat Finland visar där och dels utifrån att det i Finland endast utbildas speciallärare. Finland har dessutom sedan 2014 infört en ny modell för stöd, kallad trestegsmodellen.

Via Erasmus+, Staff mobility for training har vi haft möjlighet att göra studiebesök i Vaasa i Finland, där vi besökt Åbo Akademi och , två grundskolor. Vid besöketr  där vi samtalade vi med skolpersonal, men också med l samt därutöver samtal med en jurist på den finska motsvarigheten till motsvarande det svenska Skolverket. I samband med besöken i Vaasa skrevs fältanteckningar som nu sammanställts och används i denna rapport. 

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
StatusPublicerad - 2019
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnSpecialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad
Nr.17
ISSN (tryckt)2000-0022

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • elever i behov av stöd
  • elevhälsa
  • extra anpassningar
  • finland
  • specialpedagogik
  • sverige
  • särskilt stöd
  • åtgärdsprogram

Citera det här