Hälsa och levnadsvanor bland äldre personer (77+) i Skåne: En tvärsnittsstudie

Nuray IIiev, Malin Börjesson, Lina Behm

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

118 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bakgrund: Den åldrande befolkningen och den förväntade livslängden ökar såväl i Sverigesom i resten av världen och kraven på välfärdssystemet ökar. Forskning visar attdet är möjligt att förebygga sjukdom genom att påverka ogynnsamma levnadsvanoroch att främja goda levnadsvanor skapar förutsättningar och möjligheter att åldrasmed hälsa. Således är därför satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggandearbete angeläget för att minska samhällets kostnader men även för att äldre ska bibehållasin hälsa och förmåga till egenvård.

Syfte: Att kartlägga oberoende äldre personers (77+) hälsa och levnadsvanor samtstudera skillnader utifrån ålder, kön och demografiskt läge.

Metod: En icke-experimentell tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats som baseras på ett urval av 876 oberoende äldre, oberoende av vård och omsorg och som var hemmaboendei ordinärt boende i någon av de sju nordöstra kommunerna i Skåne, södra Sverige.

Resultat: Oberoende äldre skattade sin hälsa som god (76,3%) och deltagarna som var81 år och äldre skattade sin hälsa signifikant högre än de som var yngre. En signifikant skillnad har kartlagts gällande alkoholkonsumtion utifrån ålder och kön samt tobakgällande ålder.

Slutsats: Kartläggningen av oberoende äldres hälsa och levnadsvanor utifrån ålder, kön och demografiskt läge visade uppmuntrande resultat. Hälsan och levnadsvanor under åldrandet kan påverkas av flera faktorer. Med utgångspunkt från resultatet ärdet viktigt att distriktssköterskan samtalar och stödjer äldre till hälsosamma levnadsvanor.Fortsatt forskning förespråkas för att främja ett hälsosamt åldrande hos oberoende äldre personer.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
StatusPublicerad - 2021

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.1 2021
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • distriktssköterska
  • egenvård
  • förebyggande hembesök
  • hälsa
  • levnadsvanor
  • orem
  • äldre 77+

Citera det här