Hållbart arbetsliv för äldre medarbetare i Helsingborgs stad

Anna E Larsson, Kerstin Nilsson

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

Sammanfattning

Sverige har det av samhällsekonomiska orsaker föreslagits att ålderspensionen ska senareläggas, eftersom pensionssystemet är uppbyggt så att vi ska arbeta två tredjedelar av våra liv. En av de största utmaningarna för den svenska arbetsmarknaden är att göra arbetslivet hållbart så att fler klarar av att arbeta till en högre ålder. För att fler medarbetare ska klara av och vilja arbeta till högre ålder behövs kunskap, metoder och verktyg för ett åldersmedvetet ledarskap. Detta projekt relaterar främst till tema ”Interventionsstudier och utvärderingar” alt. ”Ledning och organisering”. En av arbetsmarknadens stora utmaningar är att skapa förutsättningar så att fler människor kan arbeta till en högre ålder. I detta arbete är chefer strategiskt viktiga aktörer och de har en viktig roll i utvecklingen och behöver lära sig att organisera arbetet så att det även främjar arbetsmiljön.
Målgrupp för det här interventionsprojektet är chefer och medarbetare i Helsingborgs stad.

Intervention: Ledningen i Helsingborgs stad har beslutat om olika åtgärder och arbetstidsmodeller för medarbetare från 61 år. Inom projektet kommer även alla chefer och HR att ta del av en utbildning om bestämningsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar - swAge-modellen (sustainable working life for all ages) för att öka medvetenheten om åldrande i arbetslivet och ge dem fler verktyg som syftar till att göra arbetslivet hållbart till en högre ålder.

Syftet med detta interventionsprojekt är att följa och utvärdera de åtgärder som införs inom projektet Hållbart arbetsliv i Helsingborgs stad, samt att testa och anpassa swAge-modellens verktyg och åtgärdsförslag för ett hållbart och åldersmedvetet ledarskap.

Projektet finansieras av AFA och startade 2018. Inom projektet kommer det att vara två mättillfällen, dvs. i börja och slutet av projektet. Den två första mätningarna, en enkät till 3 474 medarbetare och en enkät till 459 chefer har skickats ut under första veckan av maj. Vid andra mättillfället, dvs. år tre av projektet kommer enkäter att upprepas för att undersöka effekten. Effekten kommer även att mätas långsiktigt genom registeruppföljning angående t.ex. sjukfrånvaro och pensionsutträde.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2018-okt.-18
Externt publiceradJa
EvenemangUtmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och Centrum för arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö, Sverige
Varaktighet: 2018-okt.-182018-okt.-19

Konferens

KonferensUtmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet
Land/TerritoriumSverige
OrtMalmö
Period18-10-1818-10-19

Citera det här