Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården: enkätsvar om hur 11 902 medarbetare upplever sin arbetssituation

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Medellivslängden ökar och är idag över 80 år i 34 av världens länder, jämfört med i 19 länder år 2005. Detta ärpositivt, men den åldrande befolkningens hälsa är också en samhällsutmaning inte minst för välfärdssystemen.Hälso- och sjukvården riskerar blir särskilt belastad med allt fler vårdsökande äldre. Yrkesgrupperna inom hälsoochsjukvården har dessutom en hög medelålder och är samtidigt bland de största yrkesgrupperna i Sverige.Under våren 2017 genomfördes en studie om hållbart arbetsliv för alla åldrar tillsammans med det totala antalet avRegion Skånes hälso- och sjukvårdsanställda. Bakgrunden till studien var att samla in hur hälso- ochsjukvårdspersonal upplever sin arbetssituation och sina möjligheter för ett långt och hållbart arbetsliv. Dennarapport är den första från materialet och innehåller en deskriptiv resultatredovisning av svaren från de 11 902medarbetarna som besvarade enkäten. De yrkesgrupper som ingick i undersökningsgruppen var: arbetsterapeut,fysioterapeuter, läkare, läkare med specialistutbildning, medicinska sekreterare, psykologer, psykoterapeuter,sjuksköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor med specialist utbildning, social kurativ personal, undersköterska,skötare, biträden, m.fl.Frågeformuläret som användes i undersökningen utgick från swAge- modellen – Hållbart arbetsliv för allaåldrar (Se bl.a. http://www.swage.org/). Rapporten tar därför upp nio områden med betydelse för att ingå i arbetslivet, dvs.: 1) självskattad hälsaoch diagnoser; 2) fysisk arbetsmiljö; 3) mental arbetsmiljö; 4) arbetstid, arbetstakt och återhämtningstid; 5)ekonomi; 6) familj och fritid; 7) organisationsattityder, ledarskap, diskriminering, inklusion och socialt stöd påarbetsplatsen; 8) arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, meningsfullhet och stimulans; 9) kunskap, kompetens ochutveckling.I undersökningen framgår att 22 procent av deltagarna angav att de hade en diagnostiserad ohälsa som till någongrad var orsakad av deras arbete. Av diskrimineringsgrunderna var det vanligast att uppleva sig diskriminerad pågrund av ålder. Rapporten redovisar också vad deltagarna ansåg kunde öka deras möjligheter till att arbeta.Dessutom innehåller rapporten även en deskriptiv resultatredovisning av svaren från delundersökningen medmedarbetare i åldern 55-67 år.Resultaten från undersökningen kommer att användas som ett kunskapsunderlag för att skapa friska och hållbaraarbetsplatser för alla åldrar, och kommer att analyseras fördjupat och publiceras i kommande artiklar och rapporter.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagArbets- och miljömedicin Syd
Volym2017
Utgåva13
StatusPublicerad - 2017
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnArbets- och miljömedicin Syd

Nationell ämneskategori

  • Arbetsmedicin och miljömedicin (30303)

Nyckelord

  • hållbart arbetsliv för alla åldrar
  • åldrande
  • arbetsmiljö
  • rbetsliv
  • organisering
  • arbetsmedicin
  • miljömedicin

Citera det här